HACM280 Европейските авангарди в изкуството на XX век

Анотация:

Курсът предвижда знания в историческата, идеологическата, стиловата и личностната проблематика на европейския авангард. Това разнородно мощно движение представлява ядрото на модерните търсения на европейското изкуство от началото на ХХ век. То ражда много нови идеи, без които е невъзможно раждането на новите течения и до наши дни. Курсът ще въведе студентите и в теоретическия дебат на европейския авангард: статии, манифести, спорове, идеология. По време на лекциите и семинарите ще се обсъждат индивидуалните приноси на големите творци на това движение. Специално внимание ще бъде отделено на революционирането на художествените средства – сърцевина на авангарда.

Курсът цели:

• Да запознае с основните тенденции в развитието на класическия авангард – авангардното изкуство от началото на ХХ век в Европа

• Да покаже неговите корени и художествените традиции, от които черпи

• Да представи изкуството на европ. Авангард като културен феномен

• Да открои основните приноси на авангарда за по-късното развитие на художествената култура

• Да очертае степента на изследваност на проблемите около европ. Авангард и проблемните кръгове, които предстоят да бъдат изследвани или са на дневен ред

прочети още
Сравнително изкуствознание

Преподавател(и):

доц. Валентина Ганева-Маразова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След успешното завършване на курса студентите следва да могат:

• да владеят връзките и взаимодействията между различни художествени модели;

• да си създадат собствена представа и отношение към различните приноси на авангарда

1) да знаят:

• Основните приноси на изкуството на европейския авангард

• Основните действащи лица със значим принос

2) да могат:

• Да разпознават тенденциите в съответствие с класификационните принципи

• Аргументирано да атрибуират произведения на изобразителното изкуство


Предварителни изисквания:
• Да са запознати с историята на изкуството до ХІХ в. включително

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

G. Hamilton. Painting and sculpture in Europe 1880-1940. The Pelican History of Art. 2nd Edition, 1978.

J. Fiedler & P. Feierabend. Bauhaus. Cologne 1999.

N. Stangos (ed.). Concepts of Modern Art. From Fauvism to Postmodernism. London 1994.

В. Кандински. За духовното в изкуството. С., 1998.

В. Кандински. Точка и линия в равнината. С., 1998.

Е. Ковтун. Русский авангард. С. Петербург.1996.

К. Малевич. Собрание сочинений в трех томах. Москва.1995.

C. Lodder. Russian Constructivism.Yale.1983.

Валентина Ганева. Тоталното произведение на изкуството, Монографии 4 МИФ, С. 2006

Средства за оценяване:

Реферат

Тест