ITTM034 Магистърска теза I (Dissertation I)

Анотация:

Технологии в писмения и устния превод

Преподавател(и):

 Todor Lazarov, PhD  д-р
гл. ас. Емануела Чичова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: