CREM016 Биография и мемоар

Анотация:

Биографията, биографическият разказ – за себе си и за другите, за предците и за съвременниците е винаги една от големите основи на литературата. Ние често не си даваме сметка, че целият ни живот е в голяма степен програмиран от биографическите образци, които мощно са ни въздействали. Курсът се разгръща в две посоки. От една страна той представя формите на присъствие на (авто)биографията в прозаическите повествования: разказа, повестта, новелата, романа. Но той запознава и със специалните литературни жанрове, които култивират, дават вторичен израз на биографическото мислене за себе си и за другите – от автобиографиите, дневниците и спомените до големите биографически повествования за знаменити фигури от историята, за дейци на политиката и културата. Естествено, в литературата съществуват и множество текстове, които играят иронично с клишетата на биографичното и автобиографичното, които преобръщат ходовете на рационалното биографическо повествование, пародират и вършат цялостни деструкции спрямо самата идея за пълноценното биографическо осъществяване. Така курсът всъщност представя целия спектър от възможно отнасяне на литературата към интимно-личностния или към обективно-външния разказ за житейските пътища на човека.

прочети още
Творческо писане

Преподавател(и):

проф. Михаил Неделчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите се учат да обособяват в рамките на големите романови повествования фрагментите, откъсите с пряк биографически разказ, както и да разпознават пряко автобиогрфичното от “отчуждения” разказ за другия. Те могат да назовават жанрово и специално съдържащите биографическото поветствование текстове – както от голямата

световна и българска традиция, така и от съвременната литературна практика.

Специлаизантите добиват и основни умения в писането на автобиография, на дневник и спомени, както и да биографически разкази за близки роднини и за ярки публични фигури.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

присъствие на дискусиите, които курсът предвижда; писане на есе