CREM011 Гледната точка:форми на историята

Анотация:

Курсът има практическа и творческа насоченост. Предназначен е за студенти-магистри по творческо писане. с подчертан интерес към белетристичното писане. Изследва значимостта на гледната точка в композицията на литературния текст, различните форми и изкази, които гледната точка поражда. Дискутират се текстовете, които курсистите биха предложили за колективен прочит и анализ – както предварително създадените, така и написаните по време на курса.

На близко четене се подлагат произведения на Джойс, Достоевски, Албер Камю и др.

прочети още
Творческо писане

Преподавател(и):

доц. Емилия Дворянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Създават собствен художествен текст

• Разбират значимостта на гледната точка в композиционното изграждане на литературния текст
Предварителни изисквания:
• Мотивираност за творческа изява

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Задължителна литература, ползвана в час:

Достоевски, „Записки от подземието”

Албер Камю, „Чужденецът”

Джеймс Джойс, "Одисей"

Емилия Дворянова, "Концерт за изречение"

Борис Успенски, „Поетика на композицията”

Нотръп Фрай, „Анатомия на критиката”

Морис Бланшо, Литературното пространство, ИК “Лик”, София 2000

Морис Бланшо,„Предстоящата книга”, ИК Критика и хуманизъм,София

Ролан Барт, “Разделението на езиците”, ИК “Наука и изкуство”

“Разделението на езиците”, “Стилът и неговият образ”, “Литературата днес”

“Въображението на знака”, ИК “Народна култура” 1991

“Обективната литература”, “Творба и текст”, “Повествованието”, “Знаково въображение”.

Средства за оценяване:

Анализ

Самостоятелна работа