CREM010 Драматургична ситуация и диалог

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти-магистранти, които имат интерес да се запознаят по-подробно с техниките на драматургичното писане. Целта му е да формира конкретни умения за структуриране и развитие на драматургичната ситуация в един текст за сцена, за писане на отделни сцени, диалози, едноактни пиеси. Усвояват се принципи и стилистични похвати за създаване на драми. В курса се обсъждат отделни сцени и диалози от драматургични произведения, анализират се микромоделите на диалога и монолога, спецификата на репликите и реторическите измерения на сценичното слово.

прочети още
Творческо писане

Преподавател(и):

проф. Пламен Дойнов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни принципи за създаване на драматургичен текст;

2) могат:

• да пишат собствени драматургични текстове.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• обща литературна култура;

• мотивираност за създаване на завършени драматургични текстове.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Арто, А., Театърът и неговият двойник, С.1985.

Барт, Р., Въображението на знака, с. 1991.

Бекет, С. В очакване на Годо, С., 2003.

Брук, Питър, Избрани творби. С., 1978.

Драматургия „Аскеер” (сборници с пиеси в периода 2004/2010).

Илиев, Константин. Пиеси, С., 1997.

Йонеско, Й. Носорог. Плешивата певица и други пиеси, С., 1999.

Лукач, Д., Хаос и форми, С. 1989.

Пинтър, Харолд. Пиеси. Т. 1-2, С., 2006.

Сонди, П., Теория на модерната драма, С. 1990.

Чехов, Антон. Пиеси, С., 1981.

Средства за оценяване:

1. Дискусия.

2. Авторски драматургичен текст.