POLM044 Семинар: Изборни регистрации

Анотация:

Курсът запознава студентите с основните документи и изисквания за регистрация за участие в местни, парламентарни и избори за европейски парламент.

прочети още
Политически мениджмънт и публични политики

Преподавател(и):

гл. ас. Георги Проданов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Основните изисквания за участие в различните видове избори

2) могат: Да регистрират политическа партия/кандидат за участие в избори


Предварителни изисквания:
Основни познания по социология, политология и статистика.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Изборен кодекс, Обн. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г., изм. ДВ. бр.45/14.06.2011г.

Закон за избиране на народни представители, Обн. ДВ. бр.37 от 13 Април 2001г… отм. ДВ. бр.9 от 28.01.2011г.

Закон за политическите партии, Обн. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., …, изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г.

Закон за местните избори, Обн. ДВ. бр.66 от 25 Юли 1995г., …. отм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г.

Тодоров, А. Граждани, партии, избори: България 1879–2009. Сиела, София, 2009.

Българските избори (1990-1996). Резултати. анализи. Тенденции. Деметра, София, 1997.

Нолен, Д., М. Касапович, Избирателни системи в Източна Европа, Фр. Еберт, София. 1996.

Нюланд, Р., Избирателни системи. Сравнителен анализ, УИ „Св. Кл. Охридски“,1993.

Средства за оценяване:

Самостоятелна разработка

Представяне на самостоятелната разработка