POLM252 Сравнителни публични политики

Анотация:

Курсът има за цел да представи сравнителните изследвания в областта на публичните политики: основните методи и тези, както и конкретни случаи на решаване на публични проблеми или постигане на публични цели. Анализират се фамилиите държави, конвергенцията и диверсификацията, режимите на политики, транфера и дифузията на политиките.

прочети още
Политически мениджмънт и публични политики

Преподавател(и):

гл. ас. Иван Начев  д-р
 Елица Узунова  

Описание на курса:

Компетенции:

Курсът развива

Знания за:

1. Алтернативни инструменти за постигане на публични цели и решаване н апублични проблеми;

2. Резултатите от използването на алтернативните инструменти на политиките;

3. Вероятностната връзка между материалните, политическите и културните фактори и политиките.

Умения за:

1. Идентификация и оценка на алтернативни инструменти на политиките.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Танев Т., Анализ на политики, Военно издателство, С. 2008.

Томова Т., Публичните политики, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, С. 2003

Томова Т., Наръчник за изработване на политики, програми, проекти, С. 2008

Средства за оценяване:

1. Есе на тема: „Заместват ли публичните политики представителната демокрация”. Обем до 4 стр.

2. Тест по тематичния план (затворени въпроси и казуси)