LKLM032 Съвременната българска литература в издателския процес и в медиите

Анотация:

Курсът е посветен на битието на новата българска литература в медиите и в книгоиздаването. Разглежда основните исторически тенденции на литературното присъствие в публичното битие, неговото развитие и взаимодействията между неговите форми, както и съвременното състояние на българския литературен пазар, неговите проблеми и хоризонти на развитие.

прочети още
Литература, книгоиздаване, медии

Преподавател(и):

доц. Йордан Ефтимов  д-р
доц. Биляна Курташева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите знаят:

основните тенденции на българското литературно битие в неговите публични проявления, сегашното му състояние, проблематика и тенденции за развитие.

Могат:

Да се ориентират в пазарната среда на българската литература - в нейните проявления в медиите и издателския бизнес.
Предварителни изисквания:
Добра литературна култура, интерес към работата в медии и издателства.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Плат, Ричард, “Медии и комуникации”, 2001.

2. Коларов, Стефан Любенов, “Литература, медии, творчески влияния : Документални очерци и статии”, 2008.

3. Ковачев, Огнян Борисов, “Четенето в епохата на медии, компютри и Интернет : Сб. с докл. от междунар. конф. в чест на проф. Волфганг Изер”, София, 2000, 2003.

4. Гуелмо, Жан Стайнфелд, Томас Маркот, Жил, “Мястото на литературата в медиите в края на стария и началото на новия век”/ В: Литературата : Издание на Факултета по славянски филологии, 2008.

5. Окслейд, Крис , “Компютърният век”, 2004.

Средства за оценяване:

Курсови работи, реферати, дискусии, писмен и устен изпит.