LKLM016 Литература на спомена: версии на миналото

Анотация:

Литературатата е едно от творенията, което човечеството е изобретило за да се справя отново и отново със своето минало. Естествено литературата не борави само с миналото, тя чертае и възможни утопични и фантастични проекти за бъдещето, усвоява (най-вече чрез романа) и настоящето. Но в последна сметка, заедно с историографията, точно литературата в най-голяма степен формира нашето отнасяне към миналото.

Личният и колективният спомен са много често основното градиво за съграждането на литературните версии на миналото. Историята на литертурата ни дава най-различни нагледи на формите на култивиране на визии за миналото през спомена. Те се разполагат между пределно личностното, субективното и опитите за съграждане на национална идентичност в някакви сложни етапи от развитието на общността. Във всички литератури споменът, спомените, автобиографиченото, мемоарното са родили изключителни образци, които съставят важни дялове на класиката.

Курсът представя както част от тези образци в българската и в чужди литератури, така и редица теоретични и литературно-исторически проблеми във връзка с култивирането на спомена през литературата.

прочети още
Литература, книгоиздаване, медии

Преподавател(и):

проф. Михаил Неделчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Магистрите, завършили курса, се научават да разпознават в текста реалния спомен от фикционалното изграждане на визия за спомен, да отделят личностното и субективното от колективните нагласи, умонастроения, идеологически конструкти.

Те могат да разпознават и различните жанрови форми, при които доминира спомена.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Асман, Я,. Културната памет, С., 2001

Барт, Р., Фрагменти на любовния дисурс, С. 2013

Барт, Р., Подготовката на романа, С., 2006

Богданов, Б. Промяната в живота и текста. Реторични есета за трудностите на преобразуването. 1998

Богданов, Б. Текст, говорене и разбиране. Есета. С., 2014

Гинзбург, Л. Петербургски записки,

Неделчев, М. Любов и литература, С., 2013

Неделчев, М. Двете култури и техните поети., С., 2012

Огойска, М. Междуписания. С., 2010

Средства за оценяване:

курсова работа, дискусия, есе