BEHM129 Семинар Анализ на психо-социални програми

Анотация:

Семинарът дава възможност на студентите да изучат самостоятелно програма за определена група нуждаещи се и да приложат инструменти за проучване и анализ на практиките на работа в нея. Всеки от студентите представя пред групата своята работа и така групата се обогатява със знания за разнообразни практики за работа с разнообразни проблеми и нуждаещи се групи хора.

прочети още
Клинична социална работа

Преподавател(и):

 Галина Маркова-Дерелиева  д-р
ас. Антоанета Матеева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Имат знания за структурата и функционирането на организации от социалната сфера

• Имат знания за програмите от грижи и екипът, който ги изпълнява

• Имат знания за динамиката на отношения в съответните екипи и възможните дисфункции.

• Да предоставят по достъпен и конструктивен начин направения от тях анализ

• Как психодинамичната и системната парадигми може да влязат в услуга на анализа, описанието и представянето на определен аспект от функционирането на дадена организация и подобряване на нейното функциониране чрез преосмисляне на предоставения материал.

2) могат:

• Да правят опити за прилагане на придобитите теоретични знания през наблюдението и участието си във функционирането на определена институция.

• Да извеждат и анализират успешните и дисфункционални страни от функционирането на съответната организация.

• Да извеждат от общата динамика на функциониране конкретен аспект, който да бъде анализиран.

• Да дават конструктивни и подкрепящи обратни връзки към презентациите на свои колеги.


Предварителни изисквания:
• Препоръчителен е теоретичния курс „Организациите и отношенията в тях”

• Препоръчително е курсът да бъде записан след придобиване на основни теоретични знания в психодинамичната и системна парадигма в курсове, като Теория на обектните отношения, Теория на системите: системно мислене, Динамично интервю.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Първоначално планиране на анализа на програмата.
  2. Представяне на междинния анализ от проучването на програмата и насоки за следващата самостоятелна работа по избраната тема и програма.
  3. Представяне на крайния доклад и получаване на обратна връзка от колеги и преподавател.

Литература по темите:

Alexandrov, H. and Chichek, R. (2005) Pathological Consequences of Abused Socialism. Organisational and Social Dynamics, vol. 4: 91-110.

Alexandrov, H. (2004) Transformations of Organizational Cultures in Bulgaria In: East-West Cultural Encounters: Entrepreneurship, Governance, Economic Knowledge. Sofia.

Armstrong, D. (2005) Organization in the Mind: Psychoanalysis, Group Relations, and Organizational Consultancy. London: Karnac Books.

Beck, U., Giddens, A., and Lash, S. (1994) Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in Modern Social Order. London: Polity Press.

Beck, U., Beck-Gernsheim, E. (2006) Individualization: Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences. London: Sage.

Benedict, R. (1961) Patterns of Culture. Boston, Riverside Press.

Berger, P. and Luckmann, T. (1991) The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. London, New York: Penguin Books.

Burr, V. (2004) Social Constructionism. London, New York: Routledge.

Chapman, J. (2003, 1999) Hatred and Corruption of Task. Organisational and Social Dynamics 3(1): 40-60 (2003); Socio-Analysis, Vol.1, No. 2 (1999)

Chodorow, N. (1999) The Reproduction of Mothering. Los Angeles: University of California Press.

DiNitto, D. (1995) Social Welfare: Politics and Public Policy. Boston: Allyn and Bacon.

Clarke, S. (2006) From Enlightenment to Risk: Social Theory and Contemporary Society. Palgrave Macmillan.

du Gay, P. (2005) The Values of Bureaucracy: An Introduction. In: P. du Gay (ed) The Values of Bureaucracy. Oxford, New York: Oxford University Press.

Fonagy, P., Gergerly, G., Jurist, E. and Target, M. (2006) Affect Regulation, Mentalization and the Development of the Self. London, New York: Karnac.

Foucault, M. (1977) Discipline and Punishment. London: Allen Lane.

Geertz, C. (2000) Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.

Giddens, A. (2004) The Constitution of Society. Cambridge: Polity Press.

Giddnes, A. (2005) Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge, Polity Press.

Giddens, A. (2007) Europe in the Global Age. Cambridge: Polity Press.

Gilligan, С. (1982) In a Different Voice, Harvard University Press.

Goffmаn, E. (1961b) Asylums. Essays on the Situation of Mental Patients and Other Inmates. New York: Garden City.

Goodyer, A. (2011) Child-Centered Foster Care. London: Jessica Kingsley Publishers.

Habermas, J. (2006) The Theory of Communicative Action, Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society. Cambridge: Polity Press.

Hoggett, P. (1992) Partisans in an Uncertain World: The Psychoanalysis of Engagement. London: Free Association Books.

Hoggett, P. (2000) Emotional Life and the Politics of Welfare, London: Macmillan Press, New York: St. Martin’s Press.

Kabakcieva, P., Iliev, I., Konstantinov, Y. (2002) Reeling from Change. In: Voiced of the Poor from Many Lands.

Linzer, N. (1999) Resolving Ethical dilemmas in Social Work Practice. Boston: Allyn and Bacon.

Pankscepp, J. (2005) Affective Neuroscience. Oxford: Oxford University Press.

Payne, M. (2005) Modern Social Work Theory. London: Palgrave.

Rifkin, G. (2009) The Empathic Civilization. New York: Penguin.

Sen, A. (1999) Development as Freedom, New York: Alfred A. Knopf.

Tomov, T. (1995) Social Violence and the Social Institutions. In: Human Relations, Authority and Justice: http://human-nature.com/hradj/ttsocvi.html.

Tomov, T., Alexandrov, H., Chihcek, R., and Ivanov, I. (2002), Leadership in Bulgaria: group relations analysis. In ‘State of Society’. Sofia: Open Society Institute.

Zastrow, C. (1992) Social Problems: issues and Solutions. Chicago: Nelson-Hall Publishers.