BEHM294 Социална работа с деца в риск

Анотация:

Курсът е с практическа насоченост и има за цел да подготви студентите в придобиване на конкретни знания, умения и развиване на ценности в посока помощ и подкрепа за деца и младежи в риск. Разглеждат се различните групи риск при деца и критериите на поведенческо и психоемоционално ниво за разпознаването им. Придобиват се конкретни умения за изработване на специализирана индивидуална оценка на потребностите на дете, според вида риск и проблематика. Дискутират се различните интервенционни програми, включващи методи, техники, инструменти и подходи за интервениране в посока постигане на устойчиво социално благополучие на всяко дете. Проблематиката се разглежда и в контекста на системата, в която расте детето: семейна или несемейна. Темите в курса са разгледани, чрез илюстриране на специализирани знания в изработването на оценка, както и различни програми за интервениране, в зависимост от спецификата на различните видове риск при децата, като са обхванати основните групи деца в риск именно: деца в риск в контекста на семейната система, деца в риск отглеждани и възпитавани в извън семейна или институционална среда и деца с увреждания. Акцент в курса са различните терапевтични форми на подкрепа, като част от програмите за интервенция, включени в плана за грижи за всяко дете. Разглежда се как системата, в която детето/младежът се формира и развива (семейство, услуга, общност, институции), се включва в интервенцията с цел подкрепа на децата/младежите в риск.

прочети още
Клинична социална работа

Преподавател(и):

 Галина Маркова-Дерелиева  д-р
ас. Антоанета Матеева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Студентите ще знаят:

• да формулират различните видове риск при деца

• да изработват специализирана индивидуална оценка на потребностите на дете при спазване на критериите за НИД /най-добър интерес на детето/

• да изработват оценка на родителския капацитет на родители и оценка на родителско отчуждение

• да съставят планове за грижи за деца, включващи различни интервенционни програми за деца и семейства

• дизайн и планиране на интервенционна програма за дете в риск и неговото семейство, техники, подходи

• как в ролята на ментори да подпомагат деца и младежи в риск (без родителска грижа, с увреждания) в развитието на личен план, знания и умения за самостоятелен живот

Студентите ще умеят да:

• Разбират и анализират проблематиката, свързана с основните видове риск при деца

• Изработват специализирана индивидуална оценка на потребностите на дете в риск

• Формулират програми от грижи за деца през различни терапевтични школи


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Деца в риск по смисъла на ЗЗД и ЗСУ- определение, групи, характеристики. Форми на социални услуги за деца и семейства в риск.
 2. Специализирана оценка на потребностите на деца в риск. Видове оценки и план за грижа. Програми за превенция на риска и интервенционни програми за деца.
 3. Деца и младежи в контекста на семейната система - деца от семейства, намиращи се в развод, за които съществува риск от изпадане в неравностойно социално положение. Визират се и следните подгрупи от деца: деца с един родител, деца от малцинствените етнически общности. Специфични техники, методи, форми, средства, за постигане на устойчиво социално функциониране и благополучие на всяко дете.
 4. Оценка на риска от насилие в семейството и насилие над дете. Видове и форми на насилие и злоупотреба над дете в семейството. Специфики във функционирането на семейство с насилие, индикатори при децата. Интервенционни програми за деца в риск от насилие.
 5. Оценка на родителски капацитет. Съдържание на оценката. Методи за изследване на родителски капацитет. Диагностициране на синдром на конфликт на лоялност или родителско отчуждение. Съдържание на доклад за оценка на родителски капацитет и степен на родителско отчуждение.
 6. Деца и младежи, израснали в несемейна среда (институции, социални услуги) – оценка на ресурси и дефицити. Особености на деца, израснали в институции, в бедност, деца от малцинствени етнически общности. Семейно-центриран подход, дете-центриран подход и подход, базиран на силните страни.
 7. Младежи, на които им предстои напускане на резидентна грижа (част 1) – подготовка за самостоятелен живот. Изработване на личен проект за живота, умения за организиране на подкрепяща мрежа.
 8. Младежи, на които им предстои напускане на резидентна грижа – подготовка за самостоятелен живот (част 2) – развиване на умения за оценка на рисковете и възможностите, пред които младежите са поставени в различни контексти (работна среда, общностна, образователна, семейна и пр.).
 9. Игрови методи и техники за работа с деца и младежи, израснали в несемейна среда (ролеви игри, проективни игри).
 10. Работа по казуси – деца и младежи, израснали в несемейна среда.
 11. Деца с увреждания Терапия на деца с психични заболявания. Специфика на отделните терапии в детска психиатрия. Игровата терапия, като част от лечението на психични болести. Помощни методи – театър-педагогика.
 12. Детската рисунка като част от диагностичния процес. Сексуално малтретирани деца – диагностика в рамките на игровата терапия.
 13. Видове релаксионни техники и тяхното приложение в психотерапията. Автогенен тренинг. Прогресивна мускулна релаксация за деца по Якобсон, пътешествие на фантазията.
 14. Техники за психотерапия на травма на деца по Луизе Редеман – вътрешно и външно сигурно място.
 15. Практически упражнения и демонстрация на техниките. Групи и индивидуална терапия. Комбиниране на методи и техники. Противопоказания за провеждане на терапията.

Литература по темите:

ДВ 99, 2020г. Изм. и доп. в Закон за закрила на детето.

МДСП, 2020г. Закон за социалните услуги.

МТСП, 2018г. Методика за оценка на риска. Методически ръководства за организация и управление на кризисните центрове и консултативни центрове.

ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г. Правилник за прилагане на закона за социалните услуги.

Национална мрежа на децата, ИСДП, За нашите деца. Единна методологя за изследване на най-добрия интерес на детето.

ДАЗД, София, 2007 г. Методика за оценка на риска от насилие в семейството.

АСП, София 2021г. Методически насоки за уеднаквяване практиката и координация при прилагане на закона за социалните услуги и правилника за неговото прилагане

Maria Keller-Hamela Nobody's Children Foundation, 2019. The Child Interview. Practice Guidelines.

Галя Вълкова, Анета Атанасова, Елена Михайлова, Светла Стайкова, Адвокатски преглед, 2019г. Отчуждение на детето от неотглеждащия го родител – понятие, специфики и конструктивни подходи за преодоляването му.

Катерина Иванова Златкова – Дончева, 2018г. Менторството и децата в риск

Браун, К. (2009) Вредите от отглеждане в институция през ранното детство. UNICEF.

Better Care Network. Save the Children. https://www.oldsite.unicef.bg/assets/PDFs/Risk_of_harm_BG.pdf (последно посетен на 3 май 2022 г.)

За нашите деца (2018). Насоки за сигурна семейна среда. Изтеглено на 5 ноември 2018 http://priemidete.org/items/629/Nasoki-za-sigurna-semeina-sreda.html

Лумос. (2015) Деца в институции: Рискът. Факти и цифри 2. https://lumos.contentfiles.net/media/assets/file/RisksBG_fin.pdf? (последно посетен на 10 май 2022 г.)

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет. (2017). Доклад на НХЦ – експерти от опит

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет. (2017). Методически материали за възпитателни училища-интернати (ВУИ) и социално-педагогически интернати (СПИ). Министерство на образованието и науката, https://www.mon.bg/bg/100381

Папазова, Е. и Антонова, Р. (2012) Статуси на психосоциална зрялост и училищна и/или социална среда в юношеска възраст. Списание на БАН4, с. 16-22.

Петрова-Димитрова, Н. (2017). Въведение в резилианса. Проект „Укрепване на силните страни на детето за превенция на насилието“. Институт за социални дейности и практики. Изтеглено на 5 ноември 2018 от 1514967334-introduction-to-resiliencebg.pdf

Филипова, А., Ганев, А., Леков, В., Маркова, Г., Стефанов, Г., Олегова, Д., Димов, М. и Димитрова, Р. (2014) Факторите, които помагат на деца от ромска общност да завършат средно образование. В: Демографската ситуация и развитието на България. Форум 2014. Съст. и ред: Найденова, П., Щерионов, Щ., Борисова-Маринова, К. София: АИ "Марин Дринов", с. 381 - 398.

Berens, A.E., & Nelson, C.A. (2015) The science of early adversity: is there a role for large institutions in the care of vulnerable children?. The Lancet, 386(9991), 388-398.

Fearon, R.P., Bakermans‐Kranenburg, M.J., Van IJzendoorn, M. H., Lapsley, A. M., & Roisman, G.I. (2010). The significance of insecure attachment and disorganization in the development of children’s externalizing behavior: a meta‐analytic study. Child Development, 81(2), 435-456.

Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E.L., Target, M. (2002). Affect regulation, mentalization and the development of the self. New York; Other Press.

Gilligan, R. (2018). The untapped potential of ‘work’ for looked after young people – challenges and opportunities. Department of Education public seminar, 23 April 2018.

Glaser, D. (2000). Child abuse and neglect and the brain—a review. The Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 41(1), 97-116.

Groh, A.M., Fearon, R.P., Bakermans-Kranenburg, M.J., van IJzendoorn, M. H., Steele, R. D., & Roisman, G. I. (2014). The significance of attachment security for children’s social competence with peers: A meta-analytic study. Attachment & Human Development, 16(2), 103–136.

HM Government (2015) Care Leaver Strategy: A Cross-Departmental Strategy for Young People

Luby, J., Belden, A., Botteron, K., Marrus, N., Harms, M.P., Babb, C., ... & Barch, D. (2013). The effects of poverty on childhood brain development: the mediating effect of caregiving and stressful life events. JAMA Pediatrics, 167(12), 1135-1142.

Peltola, M.J., van IJzendoorn, M. H., & Yrttiaho, S. (2020). Attachment security and cortical responses to fearful faces in infants. Attachment & Human Development, 22(2), 174-188.

Percy-Smith, B. (2011). Critical reflections on river of experience and life journey mapping as participatory inquiry tools. In: Second International Visual Methods conference, 13-15, The Open University, Milton Keynes, UK.

Roche, S. (2019). A scoping review of children's experiences of residential care settings in the global South. Children and Youth Services Review, 105, 104448.

Rutter, M., Sonuga-Barke, E.J., Beckett, C., Castle, J., Kreppner, J., Kumsta, R., ... & Gunnar, M.R. (2010). Deprivation-specific psychological patterns: Effects of institutional deprivation. Monographs of the Society for Research in Child Development, i-253.

Schippers, M., van de Pol, P., Ruijter de Wildt, L., Thys.,K., Krogshøj Larsen, M., Massoumi, Z., Rozumek., M. (2016). Алтернативна семейна грижа. Наръчник за персонал, работещ с приемащи семейства и непридружени деца, живеещи в приемащи семейства. Nidos, Maliebaan.

Schore, A.N. (2001a). Effects of a secure attachment relationship on right brain development, affect regulation, and infant mental health. Infant Mental Health Journal: Official Publication of The World Association for Infant Mental Health, 22(1‐2), 7-66.

Schore, A.N. (2001b). The effects of early relational trauma on right brain development, affect regulation, and infant mental health. Infant Mental Health Journal: Official Publication of The World Association for Infant Mental Health, 22(1‐2), 201-269.

van IJzendoorn, M. H., Luijk, M. P., & Juffer, F. (2009). IQ of children growing up in children’s homes: A meta-analysis on IQ delays in orphanages: Erratum.

UNICEF. (2009). Promoting the rights of children with disabilities. UNICEF Innocenti Digest 13. New York, NY: United Nations Children’s Fund.

Norbert Knitschq 2007. Theater der Stille – Theaterpadagogikin Kinder – und Jugendpsychiatrie

Брус Пери и Мая Салавиц, 2019г. Момчето, което беше отгледано като куче.

Luise Reddemann, 2001. Imagination als heilsame Kraft.

Ballantine Books 1981. Play therapy& The Groundbreaking Book That Has Become a Vital Tool in the Growth and Development of Children

Beltz Therapie Toolsq 2018. Therapie –Tools Therapeutisches Malen mit Kinder und Jugendlichen: Mit E-Book inside und Malvorlagen

Helmut Remschmidt, Katja Beckerq 2019. Kinder – und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie.

J.H. Schultzq 2019. Autogenes Training Das Original- Ubungsbuch, Die Anleitung vom Begrunder der Selbstenspannung