BEHM284 Клиничен семинар, II част

Анотация:

Задачата на семинара е да предостави възможност на студентите да представят лично клиничната си работа по случай пред екип от специалисти.

Целите на представянето през втория семестър остават същите, но изискванията се повишават и усложняват. Един от изразите на това по-задълбочено и професионално мислене е повишеното очакване както към формата и обема на представените материали, така и към езика, терминологията и по-високата дисциплина при спазване на ограниченията на времето.

През този семестър нов аспект на работата, който става предмет на усвояване е запазването на клиента от предварително приключване на терапията.

прочети още
Клинична социална работа

Преподавател(и):

проф. Тома Томов  д-р
ас. Майя Младенова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Как да изграждат и развиват терапевтичната ситуация в хода на работата по случая

2) могат:

Как да създават и следят доверието на клиента към терапевта в хода на интервенциите


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Клинично интервюиране

Терапевтична ситуация

Работа по случая

Успешно приключило участие в семинар 1

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Оценяването става въз основа на:

1. Качеството на представянията на случаите.

2. Участието в обсъждането на случаи на колеги, представени в семинара.