BEHM111 Анализ на практиката на психо-социална програма в общността

Анотация:

Курсът се разработва, като продължение /семинарна част/ към курса „Теория на организацията : организационни отношения” към Магистърските програми по Клинична социална работа. След придобитите теоретични знания от 30 часовия теоретичен курс, въвеждащ основни понятия от психодинамичната и системната парадигма на студентите се предоставя възможността за операционализиране на понятията, чрез изследването и апробирането им в условията на действащи правителствените и неправителствени организации в социалната сфера.

Студентите ще имат възможността за определен престой в съответните служби за договорен период от време. Този престой ще допринесе за придобиване на опит и изследване на собственото присъствие и участие в живота на организацията.

На базата на собствените си наблюдения, участие в структурирани събития, провеждане на интервюта с членовете на екипа и участието в неформалните отношения, студентите ще имат възможност писмено да анализират избрания от тях аспект от функционирането на организацията. Във всяка от службите ще бъде определен тютор на студентите, който ще подпомага и подкрепя студента в процеса на наблюдение и изследване на службата и координира провеждането на интервютата.

На студентите ще бъде предоставена възможност за периодични индивидуални консултации от страна на водещия на курса, помощ при избора на изследваната от тях сфера, помощна литература и затруднения при изследването на различните лични и наблюдавани организационни роли .

Студентите ще представят написания от тях анализ, който трябва да следва съответната предварително дискутирана и уточнена структура за отразяване на наблюдаваното и презентиране пред групата от студенти.

Структура на анализа:

1. Кратко описание на службата

2. Мотивировка на избора на аспект от службата, който е бил наблюдаван

3. Теза, представяща ефективни или дисфункционални аспекти от функционирането на организациите

4. Обобщение

5. Теоретични концепции, през които се прави анализът

6. Анализ на силните страни и потенциалните области за развитие на службата

7. Препоръки

8. Заключения до които е стигнал студентът на базата на собствените си изследвания.

Презентацията пред групата в курса ще даде възможност на студентите както да дадат своята обратна връзка и препоръки към своите колеги, така и да получат през модерираната дискусия насоки за допълнителен анализ и изследване.

Курсът има за цел да организира работата на групата около конкретен казус или проблематика предоставена от студентите след наблюдение, регистриране и описание на конкретно функциониране или дисфункциониране в посетената организация.

ЦЕЛИ

• Да запознае студентите с действащи организации, тяхната структура, екипи, динамика на отношения и функциониране.

• Да даде възможност на студентите за апробиране на придобитите теоретични занания.

• Да бъдат изследвани отношенията в организациите, като технически дизайн на програмите от грижи и разпределението на ролите за изпълнение на работната задача.

• Да придобият умения за индивидуално наблюдение на работния процес и отношенията между различните йерархични структури и работни роли в съответната институция.

• Да придобият умения за групова работа и представяне на конструктивна обратна връзка.

прочети още
Клинична социална работа

Преподавател(и):

ас. Антоанета Матеева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Имат знания за структурата и функционирането на организации от социалната сфера

• Имат знания за програмите от грижи и екипът, който ги изпълнява

• Имат знания за динамиката на отношения в съответните екипи и възможните дисфункции.

• Да предоставят по достъпен и конструктивен начин направения от тях анализ

• Как психодинамичната и системната парадигми може да влязат в услуга на анализа, описанието и представянето на определен аспект от функционирането на дадена организация и подобряване на нейното функциониране чрез преосмисляне на предоставения материал.

2) могат:

• Да правят опити за прилагане на придобитите теоретични знания през наблюдението и участието си във функционирането на определена институция.

• Да извеждат и анализират успешните и дисфункционални страни от функционирането на съответната организация.

• Да извеждат от общата динамика на функциониране конкретен аспект, който да бъде анализиран.

• Да дават конструктивни и подкрепящи обратни връзки към презентациите на свои колеги.


Предварителни изисквания:
• Препоръчителен е теоретичния курс „Организациите и отношенията в тях”

• Препоръчително е курсът да бъде записан след придобиване на основни теоретични знания в психодинамичната и системна парадигма в курсове, като Теория на обектните отношения, Теория на системите: системно мислене, Динамично интервюФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Кратко представяне на службата - профил, мисия и ценности, целева група, органограма на ролите, задачи и функции, методи на работа, връзка с мрежа от други услуги.
  2. Аспект от службата, който ще бъде наблюдаван. Аргументи за избора. Преглед на литература по проблема или аспекта, който ще бъде наблюдаван. Методи на изучаване на проблема или аспекта.
  3. Основни находки от проучването и изградени хипотези, представящи ефективни или дисфункционални аспекти от функционирането на службата. Планиране на следващи наблюдения и проучвания.
  4. Теоретични концепции, през които се прави анализът. Представяне на обзора на литература по темата и връзка с находките и хипотезите на проучването.
  5. Анализ на силните страни и потециалните области за развитие на службата.
  6. Краен анализ и препоръки към развитието на изучавания аспект на службата.
  7. Споделяне на наученото с екипите на службите. Обратна връзка от екипите.
  8. Рефлексия върху собствения опит на студентите с изучаването на услуги в общността.

Литература по темите:

Alexandrov, H. and Chichek, R. (2005) Pathological Consequences of Abused Socialism. Organisational and Social Dynamics, vol. 4: 91-110.

Alexandrov, H. (2004) Transformations of Organizational Cultures in Bulgaria In: East-West Cultural Encounters: Entrepreneurship, Governance, Economic Knowledge. Sofia.

Armstrong, D. (2005) Organization in the Mind: Psychoanalysis, Group Relations, and Organizational Consultancy. London: Karnac Books.

Beck, U., Giddens, A., and Lash, S. (1994) Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in Modern Social Order. London: Polity Press.

Beck, U., Beck-Gernsheim, E. (2006) Individualization: Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences. London: Sage.

Benedict, R. (1961) Patterns of Culture. Boston, Riverside Press.

Berger, P. and Luckmann, T. (1991) The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. London, New York: Penguin Books.

Burr, V. (2004) Social Constructionism. London, New York: Routledge.

Chapman, J. (2003, 1999) Hatred and Corruption of Task. Organisational and Social Dynamics 3(1): 40-60 (2003); Socio-Analysis, Vol.1, No. 2 (1999)

Chodorow, N. (1999) The Reproduction of Mothering. Los Angeles: University of California Press.

DiNitto, D. (1995) Social Welfare: Politics and Public Policy. Boston: Allyn and Bacon.

Clarke, S. (2006) From Enlightenment to Risk: Social Theory and Contemporary Society. Palgrave Macmillan.

du Gay, P. (2005) The Values of Bureaucracy: An Introduction. In: P. du Gay (ed) The Values of Bureaucracy. Oxford, New York: Oxford University Press.

Fonagy, P., Gergerly, G., Jurist, E. and Target, M. (2006) Affect Regulation, Mentalization and the Development of the Self. London, New York: Karnac.

Foucault, M. (1977) Discipline and Punishment. London: Allen Lane.

Geertz, C. (2000) Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.

Giddens, A. (2004) The Constitution of Society. Cambridge: Polity Press.

Giddnes, A. (2005) Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge, Polity Press.

Giddens, A. (2007) Europe in the Global Age. Cambridge: Polity Press.

Gilligan, С. (1982) In a Different Voice, Harvard University Press.

Goffmаn, E. (1961b) Asylums. Essays on the Situation of Mental Patients and Other Inmates. New York: Garden City.

Goodyer, A. (2011) Child-Centered Foster Care. London: Jessica Kingsley Publishers.

Habermas, J. (2006) The Theory of Communicative Action, Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society. Cambridge: Polity Press.

Hoggett, P. (1992) Partisans in an Uncertain World: The Psychoanalysis of Engagement. London: Free Association Books.

Hoggett, P. (2000) Emotional Life and the Politics of Welfare, London: Macmillan Press, New York: St. Martin’s Press.

Kabakcieva, P., Iliev, I., Konstantinov, Y. (2002) Reeling from Change. In: Voiced of the Poor from Many Lands.

Linzer, N. (1999) Resolving Ethical dilemmas in Social Work Practice. Boston: Allyn and Bacon.

Pankscepp, J. (2005) Affective Neuroscience. Oxford: Oxford University Press.

Payne, M. (2005) Modern Social Work Theory. London: Palgrave.

Rifkin, G. (2009) The Empathic Civilization. New York: Penguin.

Sen, A. (1999) Development as Freedom, New York: Alfred A. Knopf.

Tomov, T. (1995) Social Violence and the Social Institutions. In: Human Relations, Authority and Justice: http://human-nature.com/hradj/ttsocvi.html.

Tomov, T., Alexandrov, H., Chihcek, R., and Ivanov, I. (2002), Leadership in Bulgaria: group relations analysis. In ‘State of Society’. Sofia: Open Society Institute.

Zastrow, C. (1992) Social Problems: issues and Solutions. Chicago: Nelson-Hall Publishers.