VIPM420 Практика: Участие в изложба

Анотация:

Изследване на проблематики,свързани с сложната взаимовръзка между пластика - пространство -зрител.Разработване на проект и представянето му в определено пространство.

прочети още
Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата

Преподавател(и):

доц. Константин Вълчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Да осмислят значимоста на личноста в творческия процес. Ролята на "Азът"в творческия процес ивлиянието върху крайният продукт.Представянето на продукт пред обществената аудитория.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат основни понятия за изразните средства на скулптурата.Основни материали използвани в скулптурата изаписан курс"Практика.Участие в изложба"

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.История на изкуството.-избор на автор

2."Точка и линия в равнината" -В.Кандински изд.Изкуство-1995г.

3."Тектониката като теория на формата и формообразуването.

изд."Марин Дринов -2000г.

4..В. Шеди. “Скулптурно майсторство”изд"Български художник"-1977г;

5.. Базазянц. “Художник, пространство, среда”;изд"Изкуство"-1985г

6.Н. Полякова. “Скулптура и пространство”;изд"Изкуство"-1985г

7.М. Шимон. “Как разбирам скулптурата”; изд"Български художник"1988г

8..Албуми свързани с тематичния план

Средства за оценяване:

практическа разработка.

Конферанс.