ARCM243 Дизайн за архитектурни пространства

Анотация:

Курсът има главно прагматическа насоченост. Изясняват се двата основни вида архитектурни пространства – интериорни и екстериорни и участието на другите изкуства. Кратко се представя съвременната концепция за синтеза на изкуствата като продуктивен метод на работа.

Вътрешни пространства: Вътрешно пространство и мрежа от връзки; Поведение на човека в интериора; Семиотика на вътрешното пространство; Класификация на вътрешните пространства; Архитектурно-дизайнерски средства за формиране на интериора; Елементи и детайли в интериора.

Външни пространства и класификацията им: Комбинация от структурни елементи; Мащабът - начин за разграничаването на пространствата; Фактор време: Класификация според етапа на развитие. Комплексно проектиране на градски пространства. Архитектурно-дизайнерски средства за формирането им, участие на стъкло и керамика. Реклама в градската среда и масовата култура.

Разглежда се отношението към процесите на формообразуване в архитектурата с оглед единство в подхода към решаване на пространствените задачи.

прочети още
Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата

Преподавател(и):

проф. Росица Никифорова  д-р
 Стоян Манчев  
 Мила Никифорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: принципите и методите на художественото проектиране, имат умения за анализиране на формата и знания за формообразуване и композиции при комплексно проектиране на архитектурна среда.

2) могат: да прилагат метода на синтез на архитектурата с другите изкуства.


Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Никифорова, Р. (2011) “Дизайн в архитектурна среда”, Университетско издателство ВСУ

1. Никифорова, Р., „Информативна функция на формата”, електронно издание на ВСУ, 2010, http//ejournal.vfu.bg

2. Пономарьова Е. С., Цвет в интерьере, Минск, Вышейшая школа, 1984

3. Райчев Р., Структурна комбинаторика, Издателска къща „Анубис”, 2002

4. Райчев Р., Цветовете в изкуството, ИК ЛИК, София, 2005

5. Шарлот и Питър Фийл, Дизайнът на 20 век, “Алианс-97” ООД, Taschen, 2001

6. Birren F. (1972, August). The significance of light. AIA Journal, 27-30.

7. Birren F. (1977, September). Color it color. Progressive Architecture, 129-133.

8. Boschetti Josef (edited by), Details in design, The Images Publishing Group Pty Ltd, Victoria, Australia, 2006

9. Chris Lefteri, Materials for inspirational design, RotoVision SA, 2006

10. Cikic Jasna Lj., Staklo I konstruktivna primena u arhitekturi, Gradevinska knijga, Beograd, 2006