HACM106 История на българското изкуство

Анотация:

Курсът е ориентиран към изпълнението на две основни цели. Като обхват и визуална интерпретация на материала той е предназначен за широк кръг хуманитарни специалности. Изобразителното изкуство като история се разгъва в аспектите на една общо-културна, антропологична, социална и естетическа проблематика. Курсът проследява последователно основни етапи, културни кръгове, епохи и стилове в българското изкуството от древността до края на 19-ти век. Той е обвързан с основните движения и изменения на художествената дейност на човека и в този смисъл дава възможност за придобиване на знания, които са приложими в широк регистър на социалната реализация на студентите.

Вторият основен аспект е този на специализираното знание. Курсът предвижда запознаване и професионален коментар на основни термини, понятия, методология и принципи на историята и теорията на изобразителното изкуство, както и на връзката им със сходните полета на знание от други художествени практики.

прочети още
Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата

Преподавател(и):

гл. ас. Владимир Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Последователността в историческото развитие на българското изобразително изкуство, основните системи на изграждане на визуалния образ и тяхната историческа смяна, последователността в развитието на отделните епохи, тенденции и стилове в изкуството от праисторията до 19 в.

2) могат:

Да идентифицират, отграничават и ситуират в исторически аспект периодите на възникване, развитие и еволюция на изкуството, да познават основни и характерни произведения на изкуството в сферата на архитектурата, живопистта и скулптурата, да са в състояние да класифицират стилове и направления, както и познават творбите на автори с основно значение за история на изкуството.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение в проблематиката на курса. Изкуствознанието в България;
  2. Праистория
  3. Гръко-римско изкуство
  4. Изкуството на Първото българско царство и поствизантийският период
  5. Изкуството на Второто българско царство
  6. Поствизантийско изкуство по българските земи.
  7. Изкуството на Възраждането
  8. Изкуството от Освобождението до Първата световна война
  9. Изкуството между двете световни войни
  10. Изкуството до края на 20. в. и през 21. в.

Литература по темите:

Маринска, Р. Гео Милев и изкуството,С., Захари Стоянов, 2015.

Средства за оценяване:

Проверката на знания и оценката на студентите се извършват на базата на минимум три текущи оценки:

1. Резюме;

2. Реферат;

3. Описание и анализ на произведение на изкуството;

4. Курсова работа;

5. Присъствие и участие в курса.