MUSM214 Камерна музика / пеене ІІ част

Анотация:

Курсът продължава уменията, създадени в предишния курс "Камерна музика / пеене - І част" с увеличаване на трудността и дешифрираността при подготвянето на камерната творба за сценично или записно изпълнение.

Включени са творби от всички епохи, като по-съществено място е отделено на съвременната музика от ХХ век и съвременната българска музика.

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

• Да формира и развие в студентите / певци/ изпълнителски и преподавателски умения в тяхната бъдеща дейност при работата им в ансамбъл и особено при разучаването на нова творба. Насочеността е предимно в практично изясняване на методическите похвати, свързани с моделите на обучение, както и изграждането на наблюдателност, изпълнителски умения за най-бързо вникване в тънкостите на дадена творба, сценично поведение, стремеж към усъвършенстване и прецизност както в детайлизирането, така и в обхват на цялостния музикален материал, усет за стил и естетически характеристики през отделните стилистични епохи, висока култура на артикулация и сценична дикция

прочети още
Класическа музика

Преподавател(и):

доц. Ангел Заберски  д-р
гл. ас. Златка Златкова  д-р
гл. ас. Илиян Парасков  д-р
проф. Албена Кехлибарева-Стоянова  д-р
 Ермила Швайцер  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

подготовка на камерна, вокална и инструментална творба от средна и висша трудност за сценично или записно изпълнение в кратък период от време.

Усет за стилови различия

Усет за авторови различия при композитори от една или близки стилови епохи.

Сценична издържливост при изпълнение на средно трудни и трудни творби
Предварителни изисквания:
Успешно овладян курс "Камерна музика / пеене - І част

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Мур, Джералд – Изкуството на акомпанятора, „Москва“ , 1988

Мур, Джералд - Певецът и акомпанятора, „Музгиз“, 1992

Маркова, Савка-Шопова, „Изкуството на съпровода“, Наука и изкуство“, София, 1994

Средства за оценяване:

Активност по време на курса.

Участие в класови продукции, концерти и др.