CRIM166 Проект: Личност на престъпника

Анотация:

В рамките на тренинговия курс студентите разработват проект под формата на изследване на Изследване личността на престъпник по избор.

Тренинговият курс има за цел да:

- спомогне за надграждане и разширяване на знанията на обучаемите по спецификите на формиране на личността на престъпника;

- провери степента на усвояване на основните понятия, използваните подходи от посочената научно-изследователска дисциплина, и прилагането на теоретичните подходи в практически ситуации.

прочети още
Криминология и политики за превенция на престъпността

Преподавател(и):

доц. Румен Петров  д-р
гл. ас. Дафинка Сидова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Студентите ще знаят основните научни традиции в историята, методологията и теорията на социология на престъпния субект. Ще познават структурните особености на специфичния социален контекст, направил възможно възникването на феномена престъпност. Ще разполагат със системно знание за историческите метаморфози и формите на съществуване на престъпността, включително и за нейната социална роля по време на българския преход от 90-те години на ХХ в.

2)Студентите ще могат строго и последователно да фиксират границите между законното и престъпното поведение; да очертаят особенния профил на личността на престъпния субект. Те ще могат да изградят собствена компетентност и гражданска позиция спрямо проявите на престъпността, както в глобален мащаб, така и в национален контекст. Ще могат да диагностицират феномените на организираната престъпност в съвременното българско общество и да прогнозират социалната ефикасност на различните мерки за контрол, превенция и ресоциализация.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения в контекста на аудиторния курс CRIM202 Личност на престъпника

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Конкретизиране на темите (избор на личност на престъпник). Изясняване на критериите за оценяване и правилата за коректно цитиране
  2. Данни за изследвания престъпник:социално-демографски и други данни, наказателноправни, социалнопсихологически, данни за нравствените разбирания на личността и собственото поведение
  3. Проследяване процеса на формиране на личността

Литература по темите:

1. Гайдаров, Калин Кънчев. Криминалната личност : Генезис и феноменология. София: Софи-Р,

Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2007

2.Станков, Боян Рангелов. Личност и престъпно поведение. София: Наука и изкуство, 1990

3.Панев, Байчо, Криминология, Бургас: Бургаски свободен университет, 1993

4.Станков, Боян Рангелов. Криминология : Теоретични основи, Варна: ВСУ "Черноризец Храбър", 2003

5.Станков, Боян Рангелов. Психология на престъплението : Избрани текстове. София: Албатрос, 2006

6.Айдаров, Йордан Иванов. Криминология : [Учебник за ВУЗ]. София: Сиела, 1998

7.Станков, Боян Рангелов Личност и престъпно поведение София: Наука и изкуство, 1990

8.Ломброзо, Чезаре. Престъпният човек според класификацията на Чезаре Ломброзо / Прев. и ред.

Галин Йорданов. Веси, 2018

9. Наваро, Джо. Опасните личности : Профайлър от ФБР учи как да разпознавате и да се защитавате

от зловредни личности / Джо Наваро, Тони Сиара Пойнтър; Прев. от англ. език Детелина Иванова.

София: Изток-Запад, 2016

10.Бекария, Ч. 1993. За престъпленията и наказанията. ТедИна, Варна.

11.Вебер, М. Социология на правото. Непубликуван превод.

12.Долапчиев, Н. 1994. Наказателно право. Издателство на БАН, София.