CRIM165 Проект: Криминология ( особена част

Анотация:

В рамките на тренинговия курс студентите разработват проект за:

• мониторинг на вид престъпност(напр. конвенционална, организирана, рецидивна, професионална и др.);

• превенция;

• противодействие;

• изследване.

Тренинговият курс има за цел да:

• спомогне за изграждане на разбиране и разширяване на знанията на обучаемите по противодействие на престъпността;

• провери степента на усвояване на основни понятия, обучи на адекватни съвременни подходи от посочената научно-изследователска дисциплина;

• Подготви студентите за прилагане на научното познание в практиката.

прочети още
Криминология и политики за превенция на престъпността

Преподавател(и):

доц. Искра Владова-Недкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) придобиват знания по:

• Противодействие на различните видове престъпност;

• Отговорностите на различните звена от системата за сигурност в тази дейност.

2) могат:

• самостоятелно да използват научното знание, което надграждат и обогатяват с добри практики;

• Разработват проекти и модели за противодействие на престъпността.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения в контекста на аудиторни курсове по различните програми, свързани с противодействие на престъпността и тероризма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Стойчев, Т., Криминология и противодействие срещу престъпността, С., 2015 София, ISBN: 978- 954- 392- 303- 8, Издателство “Пропелер”,;

2. Стойчев, Т., Измерения, проблеми и решения в сигурността, МКМ, НБУ, Сборник доклади, 2017 г.;Стойчев, Т., Хибридна война, доклад , Сб. НТС;

3. Стойчев, Т., Етноконфесионални конфликти на Балканите, МКМ, Сб. Любомъдрие, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”;

4. Стойчев, Т., Етническите конфликти и сигурността, сп. Геополитика, 2016 г.;

5. Боян Станков. Криминология. Теоретични основи. 2003.

6. Боян Станков. Организирана престъпност. С., 2000.

7. Боян Станков. Личност и престъпно поведение. С., 1990.

8. Йордан Айдаров. Криминология. “Сиела”, С., 2002.

9. Йордан Айдаров. Криминологичско правосъзнание. Варна, 1993.

10. Байчо Панев. Криминология. И-во на Бургаския свободен университет, 1995.

11. Байчо Панев. Скритата престъпност. С., 1982.

12. Верон Фокс. Введение в криминологию (превод от английски), М., 1985.

13. Долговой, А. И., Колектив, Криминология, учебник, Изд. НОРМА, Москва, 2007;

14. Сухова, А. Н., А.А. Дергача, Социальная психология, ИЦ „Академия”, М., 2007;

15. Ашаффенбург, Г., Преступление и борьба с ним, ИНФРА- М, М., 2010,;

16. Беккария, Ч., О преступлениях и наказаниях, ИНФРА- М., М., 2009, 183 с.

17. Стойчев Т., Етническите конфликти- проблем на

националната сигурност, Сборник статии от международна

научна конференция, том І- ви, Проблеми на

националната и международната сигурност, Изд. ИВИС,

В. Търново, 2009 г., с. 44- 60;

18. Стойчев Т., Тероризмът и неговите заплахи, списание

„Ново време”, София, бр. 10, 2004 г., с. 61- 72;

Средства за оценяване:

1. Текущо оценяване по време на семестъра:

• Проект, докладван в писмена форма;

• Презентиране и защита;

• Участие в консултации.

2. Финално оценяване по време на сесия:

• писмена разработка.;

• защита на писмената разработка.