CRIM205 Криминална психология

Анотация:

Курсът по Криминална психология е предназначен да запознае студентите с основите на тази приложна наука, като особено място е отделено на следните тематични области:

• теории за криминалното поведение

• субективни детерминанти на криминалното поведение

• обективни детерминанти на криминалното поведение

• психологическа типология на криминалната личност

• психопатология на криминалната личност

• съзнавано и несъзнавано в криминалното поведение

прочети още
Криминология и политики за превенция на престъпността

Преподавател(и):

доц. Румен Петров  д-р
ас. Галина Стоянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• теоретични обяснителни механизми на криминалното поведение

• психологични механизми на криминалното поведение

2) могат:

• прилагат теоретични знания в анализа на криминалното поведение

• анализират и типологизират криминалните личности


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• базисни знания в областта на социалните и хуманитарните науки

• умения да анализират научни текстове в областта на психологията

• личен или професионален интерес към изучаване на криминалната личност и криминалното поведениеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Айдаров, Й. Криминология. С., 2010

• Блэкборн, Р. (2004). Психология криминального поведения. СПб., Питер

• Васильев, В. (2006). Юридическая психология. С.Пб.

• Гайдаров, К. (2007). Криминалната личност (генезис и феноменология). С., Унив. изд. и Софи-Р.

• Григоров, И. (2008). Юридическа психология. С., Общ. възп.

• Китанов, К., Гайдаров, К. и др. (2000). Проблеми на насилието, наркоманията и наркопрестъпността в средните училища. С., Партньори.

• Маджаров, Е. (2001) Психологично портретиране на правонарушители. С., Сиела.

• Попов, Хр. (2006). Психопатология на човешката агресия. С., Лик.

• Cassel, E. & D. Bernstein (2007). Criminal Behavior. N.J., L. Elbraum

• Hickey, E. (ed.). Encyclopedia of Murder and Violent Crime (2003). SAGE

• Miller, M. (ed.). (2009). 21st Century Criminology: A Reference Handbook

Средства за оценяване:

писмени задачи

практически задачи