CRIM202 Личност на престъпника

Анотация:

Курсът цел да тематизира ключови за съвременното общество проблеми през призмата на една личността на престъпния субект. Въвеждат основните криминологични традиции и подходи към изследването на личността на престъпника и феномена престъпност; очертават се техните евристични възможности и епистемологични ограничения; проследяват се процеси на формиране на личността на престъпника;

изследват се и се анализират отличителните характеристики на личността на престъпника; извеждат се основните типове престъпници.

прочети още
Криминология и политики за превенция на престъпността

Преподавател(и):

доц. Румен Петров  д-р
гл. ас. Дафинка Сидова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Студентите ще знаят основните научни традиции в историята, методологията и теорията на личността на престъпния субект. Ще познават структурните особености на специфичния социален контекст, направил възможно възникването на феномена престъпност. Ще разполагат със системно знание за историческите метаморфози и формите на съществуване на престъпността, включително и за нейната социална роля по време на българския преход от 90-те години на ХХ в.

2) могат:

- Студентите ще могат строго и последователно да фиксират границите между законното и престъпното поведение; да очертаят особенния профил на личността на престъпния субект. Те ще могат да изградят собствена компетентност и гражданска позиция спрямо проявите на престъпността, както в глобален мащаб, така и в национален контекст. Ще могат да диагностицират феномените на организираната престъпност в съвременното българско общество и да прогнозират социалната ефикасност на различните мерки за контрол, превенция и ресоциализация
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: в областта на криминологията, правото, философията, социологията и др.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Личността в криминологията – подходи, методи и цели на изследване
 2. Личността на престъпника – определения и основни характеристики
 3. Формиране на личността на престъпника. За състоянието между биологично и социално
 4. Понятие за причини и условия за конкретното престъпление
 5. Практическа задача и ТЕСТ
 6. Същност и механизъм на индивидуалното престъпното поведение
 7. Антисоциалната насоченост на личността
 8. Условия, обуславящи конкретното престъпление. Виктимологичният аспект в генезиса на престъплението
 9. Криминологична детерминация и типология на престъпниците
 10. СЕМИНАР
 11. ТЕСТ

Литература по темите:

1.Гайдаров, Калин Кънчев. Криминалната личност : Генезис и феноменология. София: Софи-Р,

Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2007

2.Станков, Боян Рангелов. Личност и престъпно поведение. София: Наука и изкуство, 1990

3.Панев, Байчо, Криминология, Бургас: Бургаски свободен университет, 1993

4.Станков, Боян Рангелов. Криминология : Теоретични основи, Варна: ВСУ "Черноризец Храбър", 2003

5.Станков, Боян Рангелов. Психология на престъплението : Избрани текстове. София: Албатрос, 2006

6.Айдаров, Йордан Иванов. Криминология : [Учебник за ВУЗ]. София: Сиела, 1998

7.Станков, Боян Рангелов Личност и престъпно поведение София: Наука и изкуство, 1990

8.Ломброзо, Чезаре. Престъпният човек според класификацията на Чезаре Ломброзо / Прев. и ред.

Галин Йорданов. Веси, 2018

9. Наваро, Джо. Опасните личности : Профайлър от ФБР учи как да разпознавате и да се защитавате

от зловредни личности / Джо Наваро, Тони Сиара Пойнтър; Прев. от англ. език Детелина Иванова.

София: Изток-Запад, 2016

10.Бекария, Ч. 1993. За престъпленията и наказанията. ТедИна, Варна.

11.Вебер, М. Социология на правото. Непубликуван превод.

12.Долапчиев, Н. 1994. Наказателно право. Издателство на БАН, София.

13.Закон за изпълнение на наказанията.

14.Ломброзо, Ч. 1999. Престъпникът. Криминална типология. Екстрем, София.

15.Наказателен кодекс.

16.Наказателно-процесуален кодекс..

17.Престъпления и осъдени лица. 1993-2005. НСИ, София.

18.Фуко, М. 1997. Власт. Критика и хуманизъм, София.

19.Ф у к о, М. 1998. Надзор и наказание. Раждането на затвора. УИ “Св. Климент Охридски”, София.

20.А г а м б е н, Д. 2004. Homo Sacer. Критика и Хуманизъм, София.

21.Арент, Х. 2004. Айхман в Йеросалим: Бележки за баналността на злото. Сиела, София.

22.Ариес, Ф. 2005. Човекът пред смъртта. Т. 1-2, ЛИК, София.

23.Бенхабиб, Ш. 2001. Ситуиране на А-за. Критика и хуманизъм, София.

24.Вебер, М. 1992. Социология на господството. Социология на религията. УИ ”Св. Климент Охридски”, София.

25.Дуоркин, Р. 2003. Да се отнасяме към правата сериозно. Критика и хуманизъм, София.

26.Дюркейм, Е. 1994. Избрано. Критика и хуманизъм, София.

27.Социология преступности. 1966. Прогрес, Москва

28.Съдебна практика в България. 2005, Т. 1-2, Наука и изкуство, София.

29.Торбов, Ц. 1992. История и теория на правото. БАН, София.

30.Фотев, Г. (съст.). 2005. Социология на отклоняващото се поведение. Просвета, София.

31.Фуко, М. 1992. Генеалогия на модерността. УИ “Св. Климент Охридски”, София