CRIM201 Криминология (особена част)

Анотация:

Курсът цели:

- да запознае студентите с основите на криминологичните знания и престъпността;

- да ги запознае с формите на тяхното изследване и осъществяване на правозащитни и управленски функции;

- да изгради у тях необходимото ниво на знания, творческо надграждане и прилагане;

- да възпита в студентите творчески подход и рационално прилагане на знанията и уменията в търсене на проблемни решения;

- да ги приучи към специфични добри практики в противодействието на престъпността;

- да формира у тях криминологическа култура и високо ниво на правосъзнание.

прочети още
Криминология и политики за превенция на престъпността

Преподавател(и):

доц. Искра Владова-Недкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• целите, задачите и функциите на криминологията и криминологичните познания;

• да прилагат наученото и усвояват нови знания, необходими им лично да участват и управляват процесите по противодействие на престъпността;

• да подхождат творчески при изучаване на причините, пявленията и следствията, свързани с престъпността;

• да организират политически и управленчески решения по защита на сигурността и обществения ред.

2) могат:

• да участват сами, да организират и ръководят структурно- системни действия по изучаване на престъпността като общественно явление;

• да събират необходимата им информация, да извършват анализи и оценки, да предлагат проекти за решения, свързани с противодействие на престъпността;

• да прилагат творчески наученото с оглед въвеждане на политики и практики за управление на службите за сигурност и обществен ред


Предварителни изисквания:
Студентите да имат интереси, знания и/или умения:

• в областта на криминологията, правото, философията, социологията и др.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Стойчев, Т., Криминология и противодействие срещу престъпността, С., 2015 София, ISBN: 978- 954- 392- 303- 8, Издателство “Пропелер”,

2. Стойчев Т., Етническите конфликти- проблем на националната сигурност, Сборник статии от международна научна конференция, том І- ви, Проблеми на националната и международната сигурност, Изд. ИВИС, В. Търново, 2009 г., с. 44- 60;

3. Стойчев Т., Тероризмът и неговите заплахи, списание „Ново време”, София, бр. 10, 2004 г., с. 61- 72;

4. Боян Станков. Криминология. Теоретични основи. 2003.

5. Боян Станков. Организирана престъпност. С., 2000.

6. Боян Станков. Личност и престъпно поведение. С., 1990.

7. Йордан Айдаров. Криминология. “Сиела”, С., 2002.

8. Йордан Айдаров. Криминологичско правосъзнание. Варна, 1993.

9. Байчо Панев. Криминология. И-во на Бургаския свободен университет, 1995.

10. Байчо Панев. Скритата престъпност. С., 1982.

11. Верон Фокс. Введение в криминологию (превод от английски), М., 1985.

12. Долговой, А. И., Колектив, Криминология, учебник, Изд. НОРМА, Москва, 2007;

13. Сухова, А. Н., А.А. Дергача, Социальная психология, ИЦ „Академия”, М., 2007;

14. Ашаффенбург, Г., Преступление и борьба с ним, ИНФРА- М, М., 2010,;

15. Беккария, Ч., О преступлениях и наказаниях, ИНФРА- М., М., 2009, 183 с.

16. Стойчев, Т, Организирана престъпност и корупция, International scientific Conference- 2018 Сб. Военни науки и сигурност, В. Търново(30.05-02.06/2018), ISSN 2535- 0315, с. 109- 112;

17. Стойчев, Т., Системни характеристики и процеси в националната ни сигурност, Научна конференция, Национален военен университет „В. Левски, В. Търново, 14-15.06.2018 г., Сб. НВУ, ISSN 1314- 1937, т. 5, с. 111- 122;

18. Стойчев, Т., Някои съвременни аспекти на организираната престъпност в България и противодействието срещу нея; Научна конференция, 20- 21 октомври 2016 г., НВУ „В. Левски”, Сб. НВУ ISSN 1314- 1937, т. 3, с. 161- 173;

19. Организираната престъпност като обществено явление. Обусловеност и причинност., Научна конференция, 20- 21 октомври 2016 г., В. Търново, НВУ „В. Левски”, Сб. НВУ ISSN 1314- 1937, т. 3, с. 174- 187;

20. Стойчев, Т., Развитие на престъпността в Русия, МКМ Политики за развитие на Балканите и България, В. Търново, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” 17- 18.11.2016, ISBN 978- 619- 208- 139- 3, с. 61- 85;

21. Стойчев, Т., Адекватни ли сме на заплахите, V International scientific and technical conference 2017, ISSN 2535- 0315, с. 18- 23;

22. Стойчев, Т., Някои съвременни аспекти на организираната престъпност в България и противодействието срещу нея, Научна конференция НВУ „В. Левски”, В. , Търново, 20-21.2016 г., Сб. НВУ, ISSN 1314- 1937, с. 161- 173;

23. Стойчев, Т., Организираната престъпност като обществено явление. Обусловеност и причинност., Научна конференция НВУ „В. Левски”, В. , Търново, 20-21.2016 г., Сб. НВУ, ISSN 1314- 1937, с. 174- 187;

Средства за оценяване:

Текущо оценяване

1. самостоятелна работа;

2. тест;

3. семинар;

4. доклад

Финално оценяване(изпитна сесия):

1. Писмена работа;

2. Събеседване