MUSM306 Vocal/Instrumental Methods, Part 2

Annotation:

Курсът се състои от 30 часа разпределени в рамките на един семестър и е предназначен за студенти от Магистърска програма „Музикално изпълнителско майсторство". Курсът има за цел да формира и развие у студентите изпълнителски и преподавателски умения в тяхната бъдеща евентуална преподавателска дейност. Насочеността е към теоретично и практично изясняване на методически похвати, свързани с моделите на обучение, както и изграждането на наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение, стремеж към усъвършенстване.

Курсът се стреми към:

Формиране на специалисти с висока обща и специална култура и задълбочени знания за формата и методите на вокалната и инструменталната педагогика.

Запознаване на студентите с основните методически принципи на обучението и общоприетата научна терминология при овладяване на певческия или инструменталния процес.

Чрез вокалната или инструменталната методика се разширяват музикално педагогическите познания на студентите и се придобиват творческо-изпълнителски умения, необходими за контрол и самоконтрол в работата.

Курсът продължава работата на студентите и преподавателите от първата му част.

прочети още
Music Performance (in English)

Lecturers:

Assoc. Prof. Angel Zaberski, PhD
Asst. Prof. Ilian Paraskov, PhD
Prof. Etien Levi
Prof. Milena Shushulova, PhD
Natalya Afeyan, PhD

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Теоретично и практично методически похвати, свързани с моделите на обучение по пеене или инструмент.

2) могат:

• Да използват познанията си в практическа преподавателска дейност.

Студентите притежават наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение, стремеж към усъвършенстване. Владеят изпълнителски и преподавателски практики за бъдеща дейност като учители или преподаватели на студенти и ученици по инструмент или пеене, както в средните училища, така и във висши такива.

Компетенциите надграждат знанията и уменията на студентите от първата част на курса.
Prerequisites:
Да имат завършени необходимото обучение на бакалавърско ниво от първа до осма част по пеене или инструмент.

Да са изучавали музикално-теоретични дисциплини и курсове по солфеж и теория на музикалните елементи, хармония, полифония.

Да имат завършени първите две части по музикално майсторство от първи и втори семестър на магистърската си програма по музика.

Да са минимум в трети семестър на програмата.

Да имат желание да се обучават по методика на преподаването по пеене или инструмент.

ДА ИМАТ ЗАВЪРШЕНА ПЪРВА ЧАСТ НА КУРСА.

Types:
Full-time Programmes

Types of Courses:
Lecture

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

Bibliography:

Препоръчителна литература по вокална методика:

• Жекова К. Практическа вокална методика- МАФК Пловдив

• Максимов И. Основи на фониатрията. Медицина и физкултура. София 1983

• Дмитриев Л. Основи на вокалната методика, Москва, 1962

• Орукин Е., От нешколувания тон, до високото певческо майсторство. Наука и изкуство, София, 1963

• Боварян А., Вокално- постановъчна работа в жанровата музика, София, 2007

Препоръчителна литература по китара:

• Панайотов, П. Гами и технически упражнения за китара. „Музика“, София, 1987, 57 с.

• Панайотов, П. Школа за китара. „Музика“, София, 1988, 136 с.

• Панайотов, П. Школа за електрическа китара. „Музика“, София, 1988, 166 с.

• Панайотов, П. Методически виждания за началното обучение по китара. Сп. Музикални хоризонти, кн. 10, София, 1988, с. 28–33.

• Панайотов, П. Леки пиеси за китара. „Музика“, София, 1989, 60 с.

• Панайотов, П. Концертни етюди и пиеси за китара. „Музика“, София, 1989, 50 с.

• Панайотов, П., Г. Мирчевски Кънтри и блус за китара. „Музика“, София, 1989,

• 48 с.

• Панайотов, П. Леки етюди за китара. „Музика“, София, 1990, 64 с.

• Панайотов, П. Звукоизвличане, апликатура и артикулация при класическата китара. Сп. Музикални хоризонти, кн. 9 – 10, София, 1991, с. 78–88.

• Панайотов, П. Школа за китара (второ преработено издание). „Музика“, София, 1993, 140 с.

• Панайотов, П. Начална школа за китара Anfangsschule fur Gitarre. „Пан стил“, София, 1994, 60 с.

• Панайотов, П. Методика на обучението по китара. „Пан стил“, София, 1995, 106 с.

Препоръчителна литература по методика на обучението по пиано:

Куртева, М. Методика на обучението по пиано. (за ХІІ клас на СМУ) С., Музика, 1981.

Куртева, М, Джулия Ганева. Методическо ръководство по пиано. С., Музика, 1982.

Куртева, М. Методика на обучението по пиано. (за ХІІ клас на СМУ) 2 изд. С., Музика, 1987.

Куртева, М. Методическо ръководство по пиано (учебно пособие за ДМШ и СМУ) 2 изд. С., Музика, 1988.

Куртева, М. Методика на клавирното обучение. С., Музика, 1994.

Куртева, М. Началното обучение по пиано. 2006.

Пелишек, П. Из практиката на клавирния педагог. сп. Българска музика. 1957/5-6, с. 45-48.

Янкова, Т. За отношението между субективния и обективния фактор при музикалното изпълнителско изкуство. сп. Българска музика, 1965/4, с.14-17.

Янкова, Т. Психичното начало в изпълнителското изкуство. С., Наука и изкуство, 1967.

Янкова, Т. Клавирното изкуство. Монография, 2 основно преработено и допълнено издание. С., Наука и изкуство, 1971, (І издание 1959).

Янкова, Т. Възходът на клавирното изкуство. сп. Музикални хоризонти, 1974/7, с. 63-71.

Янкова, Т. За съвременния стил на клавирната интерпретация. сп. Музикални хоризонти, 1976/5, с.133-140.

Стоянов, А. Избрани съчинения. (отг. ред. Ст. Стоянов) С., БАН, 1972.

Горанова, П. Клавирното изкуство в България. С., Вулкан - 4, 1999.

Вълчанова, В. Методика на обучението по пиано в ДМШ. Под редакцията на Т. Янкова, С., Наука и изкуство, 1973.

Вълчанова, В. Формирането на педагога пианист. (Методическо ръководство) С., Музика, 1982.

Вълчанова, В. Методика на обучението по пиано. С., Наука и изкуство, 1984.

Assessment:

Активността на студента през семестъра и самостоятелно осъществената дейност по организацията на урок, постоянна работа по методика, проект, музикален семинар, майсторски клас или концерт. Представянето на активността и извършените от студентите дейности следва да бъдат оценени спрямо качеството на реализацията и публичния ефект на организираното от тях обучение.

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50 %

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ 50 %