MUSM042 Seminar: Musical Arts, Part 2

Annotation:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

• Курсът насочва интереса на студентите към различни области в музикалното изкуство като творчество и интерпретация, предоставя обширна информация за музиката и нейните творчески, изпълнителски и слушателски рефлексии.

• Целта на обучението е, въз основа на богат илюстративен визуален и звуков материал, чрез атрактивни подходи, да се осветляват различни теми, които не повтарят, а допълват знанията, заложени в процеса на обучението.

• Курсът цели да провокира интереса и да насочи студентите и към активно разбиране на музиката и изкуството като цяло.

• Курсът изисква активност от страна на студентите и участие в концертния живот и дискусиите в организираните редовни семинари на департамент „Музика” – „Музикални субхоризонти”, постоянни семинари на гостуващи водещи имена в музикалното изкуство и др.

прочети още
Music Performance (in English)

Lecturers:

Prof. Elisaveta Valchinova-Chendova, DSc
Prof. Yavor Konov, PhD

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• епохи и особености в историческото развитие на изпълнителското музикално изкуство в контекста на общокултурното развитие

• основни стилови и жанрови направления, автори, основни творби

• анализ на музикални творби, осъществен при слушане на музика и разглеждане на нотни текстове

• да слушат активно и с професионално-аналитично отношение музика.

2) могат:

• да формулират основни характеристики на музикалното изкуство

• да формулират основните стилови и жанрови направления и техните исторически и социално обществени и културни контексти

• да познават композитори и интерпретатори, основни заглавия в музикалната литература

• да формулират професионално насочени специфики в конкретни области на музикалното изкуство

• да прилагат самостоятелно своите умения чрез усвоени професионално-аналитични навици


Prerequisites:

• Материали в Moodle

• Конкретно във връзка с всяка темаTypes:
Full-time Programmes

Types of Courses:
Individual Assignment

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

Bibliography:

• Материали в Moodle

• Конкретно във връзка с всяка тема

Assessment:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ

ДИСКУСИЯ

РЕПЕТИЦИОННА И КОНЦЕРТНА ПРАКТИКА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

При текуща оценка са въведени 2 форми на оценяване: дискусия и семинар; оценката се формира на базата на редовното участие в 2 семинара и представяне на доказателствен материал.

При оформяне на оценката извън съответния семестър, тя също се формира въз основа на представен доказателствен материал за участие.