SQBM278 Управление на международната търговия

Анотация:

Курсът “Управление на международната търговия” е аудиторен курс към магистърската програма „Мениджмънт на организационното съвършенство”. Насочен е към запознаване на студентите с основните механизми при управлението на международната търговия на фирмено ниво.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

доц. Ирена Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

знаят:

1.същността, принципите и структурата за осъществяване на външнотърговската дейност на дадена фирма;

2.тенденциите, практиките и изискванията за търговия в Европа, САЩ и Азия, както и основните дейности, с които трябва да се ангажира мениджъра за реализирането на успешни търговски сделки.

могат:

1.да анализират процесите във фирмата в областта на международната търговия;

2.да прилагат правилата и основните методи, необходими за управление на външнотърговската дейност на фирмата.


Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение
  2. Теми по курса
  3. Текущо оценяване

Литература по темите:

Основна литература

Инджова, Цв. Техника на външнотърговската дейност, НБУ-ЦДО, пето допълнено издание, 2008.

Николова, И. Финансиране на международната търговия, Издателство на НБУ, 2015.

Sherlock, J., J. Reuvid. The Handbook of International Trade, The Institute of Export, 2008.

Средства за оценяване:

1. Тест/ писмен казус

2. Практически задачи/ участие в семинар