SQBM282 Мениджърска инициатива, подплатена с доказателства. Планиране на инициативата

Анотация:

Този курс е част от серия от курсове, обединени под наименованието "Мениджърска инициатива", които консолидират уменията на студентите в ролята им на мениджъри или лидера при осъществяването на реална промяна, водеща до повишаване на организационната ефективност. Това е елемент в магистърска програма "Мениджмънт за организационно съвършенство" и се базира на знанията и уменията от предходни курсове. Студентите предприемат самостоятелна и същевременно точно определено структурирана инициатива, фокусирана върху разрешаването на реален проблем. Разработени са специално ръководство и учебни ресурси. Целта на тази серия от курсове е да позволи на студентите да осъществят промяна в собствената организация и да развият допълнително своето лично и професионално развитие.

"Мениджърска инициатива, подплатена с доказателства. Планиране на инициативата" е вторият от серията курсове по "Мениджърската инициатива". Той е свързан с планирането на инициативата в организацията. Въз основа на обратната връзка от преподавателя, студентите избират един от вариантите за инициатива, който са разработили в курс „Мениджърска инициатива, подплатена с доказателства. Първоначална оценка на организацията и средата“. Извършва се задълбочен анализ, който оценява значимостта на инициативата за организацията, чувствителността й за решаване на проблема, възможностите за прилагане на теорията на практика и за събиране на подходящи доказателства, възможностите за развитие като мениджър. Студентите представят план-график и план с необходимите ресурси. Отделя се и внимание върху собственото учене – постигнатото до момента и това, което предстои.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

гл. ас. Александър Пожарлиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) могат:

• Да проектират внедряване на подходящ процес за разрешаване на съществуващ в практиката проблем, като взимат предвид интересите на заинтересованите страни, различните им гледни точки, неяснотите, трудностите, потенциалните опасности и рискове

• Да създават СМАРТ цели.

• Да създават план – график и оценяват нуждата от необходими ресурси

• Да оценяват критично дейността си като мениджъри/ лидери, своите силни и слаби страни и определят стратегии за своето професионално развитие;


Предварителни изисквания:
Успешно преминат курс „ Мениджърска инициатива, подплатена с доказателства. Първоначална оценка на организацията и средата“.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение. Целеполагане. Връзка между стратегия и оперативни цели. Ясни намерения и СМАРТ цели. Избор на теоретични постановки.
  2. Избор на подходящи измерители и доказателства. Въвличане на заинтересованите страни.
  3. Планиране на дейностите. Следене на собственото учене и развитие. Отчет на напредъка. Рефлексия. Самостоятелна работа по задание.

Литература по темите:

Основна

• Ръководство за осъществяване на мениджърска инициатива, подплатена с доказателства

• Учебно помагало „Теми и подходи“

Допълнителна

Argyris, C. and Schon, D. (1974) Theory and Practice: increasing professional effectiveness, London, Jossey-Bass.

Kolb, D.A. (1984) Experiential Learning: experience as the source of learning and development, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall.

Lewin, K. (1951) Field Theory in Social Science, New York, Harper & Row.

Mintzberg, H. (2004) Managers Not MBAs: a hard look at the soft practice of managing and management development, San Francisco, CA, Berrett-Koehler

Pfeffer, J. and Sutton, R.I. (2006) ‘Evidence-based management’, Harvard Business Review, January, pp. 63–74.

Porter, M.E. (1980) Competitive Strategy: techniques for analysing industries and competitors, New York, Basic Books.

Schon, D. (1983) The Reflective Practitioner: how professionals think in action, New York, Basic Books

Средства за оценяване:

Индивидуално практическо задание.