SQBM281 Мениджърска инициатива, подплатена с доказателства. Първоначална оценка на организацията и средата

Анотация:

Този курс е част от серия от курсове, обединени под наименованието "Мениджърска инициатива, подплатена с доказателства", които консолидират уменията на студентите в ролята им на мениджъри или лидера при осъществяването на реална промяна, водеща до повишаване на организационната ефективност. Това е елемент в магистърска програма "Мениджмънт за организационно съвършенство" и се базира на знанията и уменията от предходни курсове. Студентите предприемат самостоятелна и същевременно точно определено структурирана инициатива, фокусирана върху разрешаването на реален проблем. Разработени са специално ръководство и учебни ресурси. Целта на тази серия от курсове е да позволи на студентите да осъществят промяна в собствената организация и да развият допълнително своето лично и професионално развитие.

"Мениджърска инициатива, подплатена с доказателства. Първоначална оценка на организацията и средата." е първият от серията курсове. Той е свързан с анализирането на контекста на организацията. Студентите имат на разположение различни инструменти, чрез които да очертаят даден проблем или желано състояние. В хода на работата очертават три различни инициативи, чрез които може да бъде решен дадения проблем. Паралелно с това студентите работят върху личностното си развитие, планирайки конкретни действия, които да повишават, както компетентността им като мениджъри, така и да им дадат възможност да приложат наученото в програмата на практиката.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

гл. ас. Александър Пожарлиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти могат да:

• Идентифицират ключовите измерения на значими управленски проблеми

• Прилагат знанието, опита и теорията при разбиране на сложни проблеми

• Излагат предложения за организационни промени, базирани на доказателства

• Идентифицират силни и слаби страни в собственото учене и развитие

• Създават собствен план за извършване на подобрения


Предварителни изисквания:
Успешно завършен първи семестър на програмата.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение. Анализ на организацията и средата.
  2. Анализ на потребности от развитие.
  3. Определяне на алтернатива – значимост за организацията; възможности за повишаване на мениджърска компетентност; възможност за приложение на теория в практиката; възможност за събиране на доказателства; осъществимост от гледна точка на заинтересованите страни. Самостоятелна работа по задание.

Литература по темите:

Основна:

• Минцбърг, Х. (2017) Да управляваш с лекота. София, CBC Publishing.

• Ръководство за осъществяване на мениджърска инициатива, подплатена с доказателства, НБУ.

• Учебно помагало „Теми и подходи“, НБУ.

Допълнителна:

• Сенги, П. (2012) Петата дисциплина. София, Изток-Запад.

• Management Standards, UK.

• Mintzberg, H. (2005) Managers Not MBAs: A Hard Look at the Soft Practice of Managing and Management Development, Berrett-Koehler Publishers.

• Personal Development and Management Skills, Chris Routledge, 2007 Chartared Institute of Personnel and Development

• Schempp, P. (2012) 5 Steps to Expert: How to Go From Business Novice to Elite Performer, Performance Matters Press.

Средства за оценяване:

Индивидуално практическо задание.