SQBM280 Интегрирани информационни системи за управление

Анотация:

Курсът дава знания за управленските информационни системи като стратегически ресурс в съвременната организация. Обхващат се въпроси, свързани с необходимостта и ролята на тези системи за дейността на фирма, работеща в съвременна конкурентна среда - за важността им както за ръководителите от различни нива на управление, така и за крайните потребители.

Целта на курса е студентите да овладяват основните принципи на планиране, внедряване и организиране на успешното прилагане на информационните системи за управление в съвремения бизнес.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

доц. Надя Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1. Знаят

· какво представяват информационните ресурси;

· предназначението и спецификата на управленските информационни системи;

· проблемите при оценка на ефективността от внедряването на управленските информационни системи (УИС);

2. Могат

· да обосновават ролята на УИС като стратегически ресурс;

· да анализират проблемите по организация и въвеждане на УИС.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат обща подготовка в областта на Информационните технологии и системи, както и по основи на управлението.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1.Информационни системи и технологии в бизнеса
  2. 2.Бази данни в управленските информационни системи
  3. 3.Управленската информационна система в стопанската организация
  4. 4.Маркетингова информационна система
  5. 5.Информационна система за управление на производството
  6. 6.Финансова информационна система
  7. 7.Информационна система за управление на персонала

Литература по темите:

1. "Информационни системи - Приложение в оперативното управление" - Анета Зашева

2. "Управление чрез проекти - за постигане на устойчиво развитие" - Надя Маринова

3. Davis, G., Margaret H. Olson, Management Information System, New York: McGraw Hill, 1985

Средства за оценяване:

Възможностите за оценяване по курса са:

- текущ контрол или

- краен изпит