SQBM275 Управление на човешкия капитал

Анотация:

Този курс разглежда ролята на развиващата се функция на човешките ресурси в контекста на днешните организации. Разглеждат се променящите се роли и отговорности на мениджърите човешки ресурси, възприемането и интегрирането на отдела по човешки ресурси като пълноправен бизнес партьор и високите очаквания за значителен принос към успешното представяне на организацията. Набляга се върху ролята на мениджърите и супервайзърите, свързана с успешното управление на човешки ресурси в организацията. Темите които се разглеждат са: стратегическата роля на човешките ресурси спрямо общата цел на организацията, функции на отдела по човешки ресурси, отношения вътре в организацията, политиките и процедурите по отношение на УРЧР, разнообразието на работното място и ролята на човешките ресурси в глобалната икономика.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

доц. Мария Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят да:

• анализират концепцията за труда или човешкия капитал от гледна точка на стратегията на организацията като инвестиция или оперативни разходи.

• разглеждат различни модели относно мястото на управлението на човешки ресурси в структурата на организацията.

• оценяват основните предизвикателства пред човешките ресурси в контекста на бизнес и правителствените организации в 21 век.

• оценяват ролята на човешките ресурси на глобалната арена

2) могат да:

• преразглеждат ролята на управлението на човешките ресурси при развитието на висшия мениджмънт.

• анализират корелацията между управлението на човешките ресурси и оперативния мениджмънт


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение в управление на човешките ресурси. Тенденции в концепциите за управление на човешките ресурси.
  2. Стратегическата роля на управлението на човешките ресурси. Роля на мениджъра по човешки ресурси в организацията.
  3. Анализиране на работата и дизайн на длъжности. Обучение,тренинг и развитие на персонала
  4. Планиране, набиране и подбор на човешки ресурси
  5. Управление на индивидуалното изпълнение на служителите - оценка и атестиране
  6. Мотивация и ангажираност. Системи за възнаграждение

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Банчева, .Е, Учебно помагало – Управление на човешкия капитал, 2012

Rees, D. & Porter, C. (2008). The Skills of Management (6th ed), CENGAGE Learning EMEA, London

Владимирова,Катя (2005) Икономика на труда, НБУ, София, ISBN 954-535-237-Х

Допълнителна

Организационно поведение. Димитър Панайотов. НБУ, София, 2003, 2005. 154 стр. ISBN 954-535-197-7

Психология на бизнеса. Димитър Панайотов. НБУ, София, 2006, 2008, 2011. 256 стр. ISBN 954-535-417-8

Бизнес комуникации и делови преговори. Бистра Боева. НБУ, София, 2004. 104 стр. ISBN 954-535-117-9

Управление на човешките ресурси. Катя Владимирова. НБУ, София, 2004. 259 стр. ISBN 954-535-323-6

Стратегическо управление на човешките ресурси. Катя Владимирова. НБУ, София, 2009. 442 стр. ISBN 978-954-535-323-6

Управление на човешките ресурси. Курсове и тематични

направления за специализации към магистърска програма “Бизнес

администрация”. Съставител: Димитър Панайотов. НБУ, София,

2014, ISBN: 978-954-535-831-9

Човешкият капитал – методология, измерения и практики.

Съставител: Димитър Панайотов. НБУ, София, 2015, ISBN: 978-

954-535-853-1

Лидерството – време е за промени. Съставител: Димитър

Панайотов. НБУ, София, 2016, ISBN 978-954-535-898-2

Armstrong, M. (2001), Managing Activities, CIPD, London.

Bloisi, W., Cook, C.W. and Hunsaker, P.L. (2007). Management & Organisational Behaviour, Second European Edition, Maidenhead: McGraw Hill Education

Cole, G (2002), Personnel and Human Resource Management, (5th ed), Continuum, London.

Curtis, S. & Curtis, B. (1997). Managing People & Activities, Pitman, London.

Dixon, R. (1993). The Management Task, Chartered Management Institute, Corby.

Foot, M. & Hook, C. (2005). Introducing HRM, (3rd ed), FT/Prentice Hall, Harlow.

Graham, H.T. & Bennett, R. (1998). Human Resources Management (9th ed) FT Pitman, London. (includes a section on industrial psychology)

Hackett, P. (1996). Success in Managing People, John Murray, London.

Maund, L. (2003). An Introduction to Human Resource Management, Palgrave, Basingstoke.

Mullins, L. (2005). Management & Organisational Behaviour, (7th ed), FT Prentice Hall, Harlow.

Weightman, J. (2001), Managing People, CIPD, London.

Williams, H. (1994). The Essence of Managing People, Prentice Hall, London

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

УСТЕН ИЗПИТ