SQBM273 Трансформация на организацията

Анотация:

Процесът на управление на организационната промяна е далеч от линейно начинание. Дори и най-внимателно разработените планове за промяна могат да се разпаднат по време на внедряване, възпрепятствайки не само производството или предоставянето на услуги, но и разстройвайки живота на хората. Независимо от дългогодишната история от инициативи, въвеждащи промяна в организацията, съществуват малко доказателства, че те са устойчиви във времето.

Курсът поставя целите в две основни насоки:

Студентите да разберат как се постига организационната промяна

Студентите да изградят възможности и умения да се справят с промяната, съпътстваща техния професионален живот.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

как се постига промяната в организацията;

да осмислят критично основните фактори, които влияят върху процесите на промяна;

да разбират основните етапи и характеристики им, през които преминава промяната;

да разпознават основните техники за затвърждаване на промяната.

2) могат:

Да прилагат шест стъпковия модел за промяна.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения в областта на предмета на курсове от подготвителен блок на магистърска програма „Мениджмънт за организационно съвършенство“

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Същност на промените в организацията – видове и причини Парадигми и параметри на трансформациите в бизнес организациите
  2. Инструменти за проектиране и изпълнение на промените в организациите Трансформация на процесите и процедурите (Стандарти за управление от сериите ISO)
  3. Лидерство и стратегическо управление на трансформациите
  4. Организационна култура и управление на риска при реализирането на промените в бизнес организациите
  5. Дигитализация и устойчиво развитие чрез организационни промени
  6. Системи за контрол и оценка на трансформациите в организациите

Литература по темите:

Радев, К. - материали по курса, Moodle

Управление на промяната, учебно помагало – Юрий Алкалай, 2011, УМ — НБУ

Bate, P. (1995) Strategies for Cultural Change, Oxford, Butterworth-Heineman.

Buchanan, D and Badham, R. (1999) Power, Politics and Organisational Change, London, Sage.

Hammer, M. and Champy, J. (1993) Re-engineering the Corporation: a Manifesto for Business Revolution, London, Nicholas Brealey Publishing.

Henry, J. and Hope, V. (1994) ‘Cultural change and competitive performance’, European Management Journal, Vol. 12, No. 4, pp. 401-6.

Peters, T. and Waterman, R. (1982) In Search of Excellence: Lessons from America’s Best-run Companies, New York, Harper & Row.

Pugh, D. (1986) ‘Understanding and managing organisational change’ in Mabey, C. and Mayon-White, B. (eds.) Managing Change, London, Paul Chapman Publishing Ltd.

Rajan, A. (1997) ‘How not to manage culture change – a case study of the European finance sector’, European Management Journal, Vol. 13, No. 4, pp. 339-45.

Wilcocks, L. and Grint, G. (1997) ‘Reinventing the organisation? Towards a critique of business process re-engineering’ in McLoughlin, I. and Harris, M. (eds.) Innovation, Organisational Change and Technology, International Thomson Business Press. London.

Средства за оценяване:

Тест - 50%

Казус - 50%