SQBM272 Управление на проекти

Анотация:

Курсът запознава студентите с комплекс от концепции, модели и приложни инструменти за управление и планиране на цикъла на проекта със специален фокус върху ролята на хората и екипите в тези процеси.

Целта на курса е:

• Да даде ядро (система) от знания за основни концепции, модели и подходи за управление на цикъла на проекта;

• Да предложи подходи и инструменти за организиране и управление на дейностите на всеки етап от проектния цикъл;

• Да развие умения за прилагане на тези модели към конкретна ситуация, чрез системно използване на подходящи инструменти;

• Да анализира мястото на хората и тяхното управление в цикъла на проекта;

• Да анализира ролята на ръководителя /лидера/ на екипа и неговите функции;

да анализира останалите основни роли в цикъла на проекта

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

доц. Мария Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• модели и концепции за управление на цикъла на проекта;

• подходи и инструменти за анализ и планиране на дейности по проекта;

• основните роли в цикъла на проекта;

• инструменти за декомпозиране на дейностите, детайлно планиране, описание и оценка на рискове, ресурси и стъпки за съставяне бюджет на проекта;

• основните изисквания към най-тясно свързаните с проекта лица

2) могат:

• да прилагат инструменти за анализ на средата, измерване на несъответствието, описание на продукта на проекта;

• да анализират и опишат изискванията/ очакванията на основните, свързани с проекта заинтересовани страни;

• да поставят адекватни, измерими и обвързани с организацията цели на проекта;

• да опишат системно обхвата на проекта, ограниченията на обхвата на проекта, приложимите допускания и предпоставки;

• да извършват системен анализ на групи рискове, да ги оценяват и да планират дейности за избягване/ намаляване на последствията от рискове;

• да планират и измерват необходимите усилия, продължителност, времена, ресурси и компетенции, за съставяне на подробни работни планове и бюджети;

• планират подходяща организация, комуникация и отчетност в проектните екипи;

• да формулират адекватно задание за проект


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и умения за:

• Работа с Е- портфолио

• Фундаменталните концепции на организационното съвършенство

• Работа с компютър и с електронната платформа MoodleФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Проектите и организацията. Промяна, цели на организацията, проекти, проектен цикъл, осигуряване на качеството на процеси и крайни резултати
  2. Управление чрез проекти. Управление на проекти.
  3. Задание за проект – подходи, елементи, инструменти за анализ и описание, представяне
  4. Място на хората в проектите – роли, свързани лица, подходи и инструменти за комуникация, управление, мотивация, отчетност
  5. Избор на подход и инструменти за първоначален анализ на средата, целите на проекта, свързаните с него лица Приложение на подходи и инструменти за първоначален анализ на средата, целите на проекта, свързаните с него лица
  6. Избор на подход и инструменти за описание на продукта на проекта, обхвата/ ограниченията на обхвата, рискове, детайлно планиране, организация на екипа на проекта, изисквания към основните лица в екипа на проекта Приложение на подходи и инструменти за анализ и описание на продукта на проекта, обхвата, рисковете, набелязване на дейности за справяне с рисковете
  7. Приложение на подходи и инструменти за детайлно планиране, организация на екипа на проекта, изисквания към основните лица в проекта и основни етапи от стратегията за осъществяване на проекта
  8. Приложение на подходи и инструменти за създаване на план/график за изпълнение на проекта, описание и измерване на необходимите ресурси, съставяне на бюджет на проекта
  9. Управление на риска в проекта
  10. Източници на финансиране на проектни идеи

Литература по темите:

Основна

• Ръководство за система от знания за управление на проекти

. Базлянков, Л. Управление на проекти, учебно помагало, НБУ, 2011

• Brown, M. Successful Project Management in a week, IM Foundation, Headway Hoddler and Stoughton, 1994

• Кендал, Б., Управление на човешките ресурси, УНСС, 1995

• Lock, D. The Essentials of Project Management, Gower, 1998

• Project Management Guide, European Commission, Method and Instruments for Project Cycle Management, Office for official publications of the European communities, 1997

Средства за оценяване:

Писмени задачи - 100%

или

Финален изпит - 100%