SQBM271 Интегрирани системи за управление

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите в детайли със системите за управление и свързаните с тях международни стандарти от сериите ISO, тяхното изграждане и поддържане, одит и развитие, както и съвременните управленски информационни системи от типа ERP, CRM, SCM и др. и спецификата на прилагането им в условията на организацията, както и да подготви студентите за внедряване, одит, сертифициране и поддържане на системи за управление, съответстващи на международните стандарти от сериите ISO.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да определят ролята и ползите от стандартите от сериите ISO

• да разработват, внедряват и изпълняват ролята на вътрешни одитори за системи за управление, съответстващи на международните стандарти от сериите ISO;

2) могат:

• да използват адекватно терминологията на стандартите от сериите ISO;

• да подготвят необходимата документация за вътрешен или външен одит


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения в областта на предмета на курсове от подготвителен блок на магистърска програма „Мениджмънт за организационно съвършенство“

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Същност на интегрираните системи за управление Дигитални инструменти за изграждане и управление на интегрирани системи за управление
  2. Стандарти за управление от сериите ISO (ISO9001:2015) Разработване и внедряване на интегрирани системи за управление
  3. Документиране на бизнес процесите при проектирането и експлоатацията на интегрирани системи за управление
  4. Моделиране и внедряване на интегрирани системи за управление – техники и функции
  5. Контрол в организациите и онлайн пространството на интегрирани системи за управление
  6. Защита на електронните данни в интранет и интернет пространство

Литература по темите:

1. ISO Management Systems, International standards Organisation

2. Total Quality Management and Business Excellence, Published by Routledge

3. Galbraith J. Designing the Customer-Centric Organization: A Guide to Strategy, Structure, and Process, Jossey Bass Business and Management Series

Допълнителна

http://www.efqm.org

http://www.eoq.org

Средства за оценяване:

Тест - 60%

Казус - 40%