SQBM270 Корпоративни финанси

Анотация:

Курсът запознава с основните термини, концепции и методология на вътрешно фирмения финансов анализ. Ударението е върху решаване на практически казуси и разглеждане на примери, които да подпомогнат разбиране тои компетентното използване на финансовата информация от ръководители без друга счетоводна или финансова квалификация.

Някои от основните цели на курса са:

1. да запознае студентите с управленските аспекти на вложения в дълготрайни активи капитал;

2. да запознае студентите с инвестициите във финансови активи;

3. да запознае студентите с инвестициите в реални активи и капиталовото бюджетиране;

4. да запознае студентите с аналитичните аспекти на капиталовата структура;

5. да запознае студентите с управленските аспекти на оборотния капитал и на човешките ресурси.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

проф. Иванка Данева  д-р
гл. ас. Екатерина Цветанова-Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

•Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Показателите за анализ на инвестиционния риск при инвестиции в реални и финансови активи;

• Принципите, етапите и вариантите при капиталовото бюджетиране;

• Принципите на формиране на дивидентната политика;

• Финансовите аспекти на управлението на човешките ресурси;

• Показатели за анализ на финансовото състояние на фирмата.

2) могат:

• Да оценяват риска при инвестиции в реални активи;

• Да оценяват доходността и риска при инвестиции във финансови активи;

• Да анализират капиталовата структура на предприятие;

• Да оценяват финансовото състояние на предприятие.


Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Финансова организация на фирмата. Риск и възвращаемост.
  2. Управление на капитала, вложен в дълготрайни активи и във финансови активи.
  3. Ценообразуване и доходност на финансови инструменти. Анализ и оценка на риска.
  4. Вложения в реални активи. Анализ и оценка на риска.
  5. Капиталово бюджетиране.
  6. Дългосрочно финансиране. Оценка и класиране на проекти при многовариантно инвестиране.
  7. Капиталова структура. Оценка на капиталовата структура и цената на финансиране.
  8. Управление на оборотния капитал и финансови аспекти на управлението на човешките ресурси.

Литература по темите:

Основна

Brealey, R. A. / Myers, S. C. Principles of Corporate Finance, 5th ed., McGraw-Hill, 1996

Допълнителна

Brigham, E. F / Gapenski, L. C. / Daves, Ph. R. Intermediate Financial Management, 6th ed., The Dryden Press, 1999

Fabozzi, F. J. / Peterson, P. P. Financial Management and Analysis, 2nd, Wiley, 2003

Боди, З . / Кейн, А. / Маркъс, А. Дж. Инвестиции, 3 изд., “Натурела”, 2000

Петров et. al. Корпоративни финанси (кратък курс), ”Тракия - М”, 2006

Александрова, М. Финанси - теория и практика. (Учебно помагало за самоподготовка), “Стопанаство”, 2000, с. 199-358