SQBM160 Лятно училище "Лидерство за организационно съвършенство"

Анотация:

Курсът е фокусиран към разбиране и усвояване на характерните роли и задачи на съвременния лидер в организации, стремящи се към организационно съвършенство: знания и умения за управление на “себе си” и собствените мисия и ограничения, балансиране на житейските роли и създаване на предпоставки за устойчиво развитие като личност и професионалист; знания и умения за разработване и комуникиране на визията и стратегическите цели на организацията; увличане и вдъхновяване на хората за постигане на мисията и целите на организацията.

Курсът разглежда лидерството като социален процес и се фокусира върху начините, чрез които лидерите успяват да придадат смисъл на нещата в очите на своите последователи и върху практиките, чрез които осъществяват влияние върху тях и ги мобилизират, за постигане на организационните цели. Разглежда се лидерството чрез пример като управление на смисъла – трансформационно или харизматично лидерство в противовес на т.нар. трансакционно лидерство. Последователно се демонстрират практиките на трансформационното лидерство и особено как се създава и предава на останалите визия за бъдещо състояние.

Лидерството се разглежда и като процес, в който са ангажирани всички нива на организацията. Показва се, че не всяко лидерство се осъществява „надолу“. Обсъждат се специфичните черти на задачите, пред които са изправени съвременните организации, които изискват лидерството да се осъществява в различни посоки, включително на 360°.

Цели:

• Вглеждане в себе си като лидер и като модел на поведение.

• Споделяне на своите ценности и вярвания и търсене на съответствие с действията и поведенията на другите.

• Трениране на умения за изразяване и споделяне на визия.

• Повишаване на разбирането за ангажиментите и поведенията, свързани с отправяне на предизвикателства към процесите.

• Трениране на умения за изграждане на сътрудничество, екипна работа и доверие.

• Генериране на идеи за начини на оказване на признание и създаване на чувство за общност.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

гл. ас. Александър Пожарлиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти могат:

1) знаят:

• Определят аспектите от своята настояща работа, в които са в позиция да се изявяват като лидери.

• Определят по-ясно силните си страни като лидер и потребности от развитие по отношение на практиките на лидерство.

• Да разпознават в кои ситуации е подходящо лидерство „нагоре“, „настрани“ или „надолу“.

• Да разпознават основните лидерски практики и ангажименти.

2) могат:

• Да помагат на другите да бъдат по-ефективни лидери.

• Да избягват някои капани и изкушения на лидерството.

• Да прилагат практики и ангажименти на лидерство чрез пример.

• Да очертават насоките за развитие на организацията, като формулират мисията и визията й в съгласие със заинтересованите от нейната дейност страни, трансформират визията и мисията в стратегии и оперативни планове, създават рамка от ценности, съответстващи на мисията и визията и комуникират ефективно идеите си към служителите и заинтересованите страни.

• Да мотивират и подкрепят персонала, като ръководят чрез личен пример, приемайки първи промените, редовно информират персонала за ключовите събития в организацията, използват и стимулират делегирането на пълномощия и овластяването, формират култура за непрекъснато усъвършенстване, оказват съответстващо признание на постиженията на персонала.

• Да управляват взаимоотношенията с всички заинтересовани страни, като търсят подходящ баланс в удовлетворяване на техните потребности и очаквания, развиват и поддържат партньорства и мрежи с тях, търсят възможности за постигане на високо ниво на тяхната информираност.

• Да събират и анализират информация за настоящите и бъдещите потребности на заинтересованите страни.


Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания,

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Споделяне на опит: действията на лидера - най-добро лидерско преживяване. Определяне на типичните действия, които предприемат лидерите за постигане на успех. Лидерство чрез пример: 5 практики и 10 ангажимента. Самооценка и оценка на лидерските практики.
  2. Практика 1: Задаване на пример и посока. Ангажименти на практиката: Изясняване на ценностите и даване на пример, съчетавайки действията със споделените ценности. Примери. Споделяне на ценностите – индивидуален поглед към организационните ценности. Диалог за смисъла на организационните ценности.
  3. Практика 2: Вдъхновяване на споделена визия. Ангажименти на практиката: Прозиране в бъдещето за вълнуващи и обещаващи възможности и присъединяване на другите към споделяне на визията, позовавайки се на общи стремежи. Примери.
  4. Избистряне на собствената визия. Комуникиране на индивидуалната визия и получаване на обратна връзка.
  5. Практика 3: Отправяне на предизвикателства към процеса. Ангажименти на практиката: Търсене на възможности, използвайки инициативността и разкривайки иновативни подходи за усъвършенстване. Експериментиране и поемане на риск, създаване на успехи и учене от опита. Примери. Екипна дейност.
  6. Практика 4: Насърчаване на действията на другите. Ангажименти на практиката: Поощряване на сътрудничеството чрез изграждане на доверие и грижа за взаимоотношенията. Примери.
  7. Подкрепа на другите, подсилвайки тяхното самоопределяне и развивайки компетентността им. Примери. Лидерство и работа в екип.
  8. Практика 5: Окуражаване на духа. Ангажименти на практиката: Оценяване на приноса, оказване на признание за съвършенство в индивидуалното представяне. Празнуване на успехите и ценностите, създавайки чувство за общност. Примери.

Литература по темите:

Основна

• Кови, Ст. (2012) Осмият навик. София, Кибеа.

• Пожарлиев, А. (2016) Лидерство чрез пример. Пакет с тренинг материали, НБУ.

• Kouzes, J. M., Posner B.Z. (2023) “The Leadership Challenge. How to Make Extraordinary Things Happen in Organizations”, 7-th edition, New Jersey, John Wiley & Sons.

Допълнителна

GENERAL LEADERSHIP

Kouzes, J. M., and Posner, B. Z. A Leader’s Legacy. San Francisco: Jossey-Bass, 2006.

Kouzes, J. M., and Posner, B. Z. The Truth About Leadership: The No-Fads, Heart-of-the-Matter Facts You Need to Know. San Francisco: Jossey-Bass, 2010.

MODEL THE WAY

Conant, D., and Norgaard, M. TouchPoints: Creating Powerful Leadership Connections in the Smallest of Moment. San Francisco:Jossey-Bass, 2011

Kouzes, J. M., and B. Z. Posner. Credibility: How Leaders Gain and Lose It, Why People Demand It. (2nd ed.). San Francisco: Jossey-Bass, 2011.

Kraemer, H. M. J., Jr. From Values to Action: The Four Principles of Values-Based Leadership. San Francisco: Jossey-Bass, 2011.

Rhoads, A., with Shepherdson, N. Built on Values: Creating an Enviable Culture That Outperforms the Competition. San Francisco: Jossey-Bass, 2011.

Schein, E. Organizational Culture and Leadership. (4th ed.). San Francisco: Jossey-Bass, 2010.

INSPIRE A SHARED VISION

Geary, J. I Is an Other: The Secret Life of Metaphor and How It Shapes the Way We See the World. New York: Harper, 2011.

Schuster, J. P. The Power of Your Past: The Art of Recalling, Recasting, and Reclaiming. San Francisco: Berrett-Koehler, 2011.

Sinek, S. Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action. New York: Portfolio, 2010.

Spence, R. M. It’s Not What You Sell, It’s What You Stand For: Why Every Extraordinary Business Is Driven by Purpose. New York: Portfolio, 2010.

Sullenberger, C. B. Making a Difference: Stories of Vision and Courage from America’s Leaders. New York: William Morrow, 2012.

Ulrich, D., and Ulrich, W. The Why of Work: How Great Leaders Build Abundant Organizations That Win. New York: McGraw-Hill, 2010.

CHALLENGE THE PROCESS

Amabile, T. A., and Kramer, S. J. The Progress Principle: Using Small Wins to Ignite Joy, Engagement, and Creativity at Work. Boston: Harvard Business Review Press, 2011.

Johnson, S. Where Good Ideas Come From: The Natural History of Innovation. New York: Riverhead, 2010.

Seligman, M.E.P. Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-Being. New York: The Free Press, 2011.

Sims, P. Little Bets: How Breakthrough Ideas Emerge from Small Discoveries. New York: The Free Press, 2011.

ENABLE OTHERS TO ACT

Brooks, D. The Social Animal: Hidden Sources of Love, Character, and Achievement. New York: Random House, 2011.

Burchell, M., and Robin, J. The Great Workplace: How to Build It, How to Keep It, and Why It Matters. San Francisco: Jossey-Bass, 2011.

Hurley, R. F. The Decision to Trust: How Leaders Create High-Trust Organizations. San Francisco: Jossey-Bass, 2012.

Merchant, N. The New How: Creating Business Solutions Through Collaborative Strategy. San Francisco: O’Reilly Media, 2010.

Shockley-Zalabak, P. S., Morreale, S. and Hackman, M. Building the High-Trust Organization: Strategies for Supporting Five Key Dimensions of Trust. San Francisco: Jossey-Bass, 2010.

Wiseman, L. Multipliers: How the Best Leaders Make Everyone Smarter. New York: HarperCollins, 2010.

ENCOURAGE THE HEART

Achor, S. The Happiness Advantage: The Seven Principles of Positive Psychology That Fuel Success and Performance at Work. New York: Crown Books, 2010.

Gostick, A., and Elton, C. All In: How the Best Managers Create a Culture of Belief and Drive Big Results. New York: The Free Press, 2012.

Kouzes, J. M., and Posner, B. Z. Encouraging the Heart: A Leader’s Guide to Rewarding and Recognizing Others. San Francisco: Jossey-Bass, 2003.

Rath, T., and Harter, J. Well-Being: The Five Essential Elements. New York: Gallup Press, 2010.

Seligman, M. E. Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-Being. New York: The Free Press, 2011.

Средства за оценяване:

Присъствие на тренинг семинар 30%

Практически задания 70%