MUSM346 Композиторски/диригентски анализ на партитурата II част

Анотация:

Курсът се състои от 30 часа разпределени в рамките на два семестъра и е предназначен за студенти от Магистърска програма „Композиция и дирижиране“ - Специализация Композиция.

Курсът е II част от група от 2 аудиторни курса, разпределени в първите два семестъра от обучението на студентите в магистърската програма.

Курсът има за цел да изгради навици за работа с автентичния нотен материал, да изследва и разгледа развитието на европейски композиторски практики от различни епохи и стилове, в логиката на тяхното историческо развитие и смисъла на функционирането им в един съвременен контекст.

прочети още
Композиция и дирижиране

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р
проф. Стефан Драгостинов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• имат обогатени научно теоретични и практически познания в областта на различни съвременни композиционни техники.

• се запознават с основни теоретични принципи и практически умения за анализ на нотния материал.

• философски концепции, с проекцията на развитието на музикалния език и индивидуалния стил.

2) могат:

• да имат обогатени научно теоретични и практически познания за работата с автентичния композиторски текст.

• да работят с различни видове нотация в съвременните композиционни практики.


Предварителни изисквания:
• Да са работили и участвали активно в отделните и предишни фази на обучението.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Нотна литература, партитури, избрани по допълнително уточне план в зависимост от съставения тематичен план.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 25 %

ТЕСТ 25 %

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 15 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 15 %

УСТЕН ИЗПИТ 15 %

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 15 %