BCRM201 Управление на комуникациите и връзки с обществеността

Анотация:

Целта на курса е да даде основни знания за бизнескомуникациите и ролята им в съвременния бизнес. Да запознае студентите с ключовите понятия, свързани с вербалните и невербалните комуникации, с ефективната устна и писмена комуникация, както и с видовете публики. В рамките на курса се представя кратката история и развитието на връзките с обществеността, видовете PR, различните PR кампании, ролята на PR при изграждане на имидж. Анализира се планирането и реализирането на PR кампании, както и ролята на новите медии в промяната на PR професията и изграждането на корпоративен имидж.

В контекста на различни проблемни ситуации в бизнеса се представят ключовите стъпки при кризисен PR. Особено място се отделя на предизвикателствата, които налагат пред комуникаторите и PR специалистите новите медии, използването на блогосферата и социалните медии в света на ефективните комуникации и изискванията на дигиталния маркетинг.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите трябва да:

1) знаят:

• основните термини и понятия в бизнескомуникациите и спецификата на вербалните и невербалните комуникации в бизнеса

• основните понятия във връзките с обществеността, принципите, функциите и видовете PR

планирането и реализирането на PR кампании, ролята на новите медии в промяната на PR професията и изграждането на корпоративен имидж

ключовите стъпки при кризисен PR

• да познават етапите на бизнес преговорите и различните модели в съвременния бизнес

• да познават изискванията за ефективни комуникации с вътрешните и външните публики

2) могат:

• да изготвят бизнес кореспонденция, да използват онлайн общуването, да подготвят публична реч, CV, мотивационно писмо

• да разбират езика на тялото, да познават дрескода в бизнеса

• да използват в комуникациите новите медии и спецификата на web сайтовете, Интранет, блоговете, социалните мрежи


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

• първоначални знания по маркетинг

• първоначални знания по рекламаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ЛИТЕРАТУРА

Монографии и книги:

Аврамов, В., Комуникационната политика на фирмата, С., Изд. “Сиела”, 2001

Дракър, П., Практика на мениджмънта. С., Изд. “Класика и стил”, 2001

Българска рекламна енциклопедия, С., Изд. “Сиела”, 2001

Пийз, А., Гарнър, Ал., Езикът на тялото. Скритият смисъл на думите, С., 2000

Люис, Д., Тайният език. Мълчаливите послания. Магията на успеха, С., Изд. “Кръгозор”, 2001

Кавазаки, Г., Как да побъркате конкурентите си. С., Изд.”Принсепс”, 1998

Пийз, А., Пийз, Б., Войната за вдигнатия капак на тоалетната чиния – Защо мъжете не чуват, а жените не могат да се ориентират по карта, С., Изд. “Сиела”, 1999

Лоундз, Л., 92 трика на тайния език. Малките номера на големите победители. С., Изд. “Кръгозор”, 2002

Грос, Д., и сп. “Форбс”, Най-големите бизнес истории на всички времена, С., Изд. “Кибеа”, 2000

Минков, М., Защо сме различни, С., 2002

Траут, Дж., Големите проблеми на големите търговски марки, С., Изд. „ИнфоДАР”, 2003

Тромпенаарс, Ф., Хампдън-Търнър, Ч., Да се носиш по вълните на културата, С., Изд. „Класика и стил”, 2004

Брестничка, Р., Управление на търговските марки, С., Университетско издателство „Стопанство”, 2004

Бизнескомуникациии, поредица Harvard Business Essentials, С., Изд. „Класика и стил”, 2004

Мавродиева, И., Академично писане, С., ИК „СемаРШ”, 2005

Биър, М., Преговорите, С., 2005

Зийман, С. Как да вземаме правилните решения, С., 2005

Томс, Ж., Интернет рекламата, С., 2005

Руменчев, В., Невербалните комуникации в публичната

реч и деловото общуване, С., 2006

Дракър, П., Мениджмънтът в следващото общество, С., 2006

Публична комуникация, глобализация и демокрация, състав. и научна ред. Златева, М., Петев, Т., СУ „Св. Кл. Охридски”, С., 2006

Алексиева, С. Бизнескомуникации, С., 2006

Панайотов, Д. Психология на бизнеса, С., 2006

Абаджимаринова, Р., Търговска марка – бренд, С., 2006

Пийз, А., Въпроси и отговори – Как да стигнем до „да” в мрежовия маркетинг, С., 2006

Стойков, Л., Пачева, В., Връзки с обществеността и бизнескомуникации, С., 2006

Сааб, А., Бизнес етикет, С., 2006

Розенберг, М., Общуване без агресия, С., 2007

Мавродиева, И., Как да презентираме успешно?, С., 2007

Минков, В., Мидова, П., Спасов, М., Иванов, И., Търговски комуникации, Свищов, 2007

Ефтимова, А., Ефективната невербална комуникация, С., 2008

Хогън, К., Спийкмън, Дж., Скрито убеждаване, С., 2008

Хийт, Ч., Хийт, Д., Направено да се запомни, С., 2008

Алексиева, С., Пъблик рилейшънс – Книга за това, което не може да се купи, а трябва да се спечели, С., 2008

Вем, А., Езикът на жестовете, С., 2009

Маккей,М., Дейвис, М., Фенинг, П., Посланията. Комуникационните умения, С., 2009

Шипли, Д., Шуолби, У., Интернет етикет, С., 2009

Комуникацията, която информира и влияе (Harvard Lusiness School Press), С. 2009

Мезрич, Б. Фейсбук - милиардери по неволя, с., 2010

Лоундз, Л., Изкуството на общуването, С., 2010

Интернет източници:

http://www.bia-bg.com

http://www.bcci.bg

http://www.irc.bg/bg

http://www.ced.bg

http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm

http://www.mfa.bg

http://www.mi.government.bg

http://www.isoc.bg

http://www.bblf.bg

http://www.bam.bg

http://www.eabg.org

http://epp.eurostat.ec.europa.eu

http://www.nsi.bg

http://portal.eatonweb.com

http:// blog.start.bg

http://freelog.cuil.bg/whatis.html

http://technocrati.com

http://media-journal.info

Средства за оценяване:

Дати за провеждане на текущия контрол:

• за месец април – 24 април 2012

• за месец май - 28 май 2012

Допълнителни обяснения и критерии за текущо оценяване:

- предаване на 2 писмени работи през семестъра: отговор на въпрос, свързан с разглежданата тематика, казус или творческа задача по тема;

- курсов проект - по избор (в обем от 10 стр.) след посещение на събитие, се предава в срок до 29 май 2012 г. (вторник).

- курсов проект, оценен със среден (3) и или слаб (2), независимо от останалите оценки през семестъра, не носи точки за текущо оценяване и студентът задължително се явява на изпит в рамките на сесията - тест и устен.

Крайна дата за предаване на курсова работа: 29 май 2012 г.

За допълнителна информация и въпроси -

Консултации на преподавателя:

понеделник – 16.00-18.00 ч., втори корпус, офис 620

е-mail: pr@pr-bg.eu

salexieva@nbu.bg