VIPM206 Компютърни ефекти в живописта

Анотация:

Изследване на възможностите на компютърните технологии за проектиране на цветови решения и използването им като помощно средство при създаване на живопис

• Придобиване на задълбочени познания в материята и способност за боравене с различни изразни форми и техники в разпространени компютърни програми за създаване и обработка на изображение при намирането на цветови и композиционни решения.

• Представяне и запознаване с конкретни художествени и стилови проблеми, касаещи цветообразуването; анализ на художествени проекти и композиционни решения, касаещи значението на цвета и цветовите гами

• Запознаване с важни положения при ползване на подходящи компютърни програми при анализ на цвят и петно

• Създаване на практически умения за работа с подходящи компютърни програми за вариативна разработка на разнообразни цветови решения при индивидуалната творческа дейност.

• Развиване на гъвкаво творческо мислене на студента, чрез прилагане на разнообразните възможности на компютърните технологии при решаване на индивидуални творчески задачи.

• Оформяне на самостоятелно творческо мислене на базата на наученото в курса.

• Отношение към процесите в изкуството днес във взаимовръзка с развитието и приложението на новите технологии при реализацията му.

прочети още
Живопис

Преподавател(и):

доц. Венцислав Занков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1. Знаят :

o Основни принципи на изграждане на цветови решения и гами.

o Основни принципи в цветознанието

o Основни течения и стилове в изобразителното изкуство, според разбирането и използването на цвета

o Принципи и възможности при използване и прилагане на новите технологии в съвременното изкуство

2. Могат:

o Да владеят основни изразни средства, заложени в компютърни програми за създаване и обработка на двумерно изображение

o Да прилагат професионално разбирането на цвят и композиция в практически задачи.

o Да изграждат и композират цветови решения

o Да се ориентират в сложния свят на изобразителното изкуство

o Да прилагат гъвкавост и разнообразие при търсенето и прилагането на подходящи цветови и композиционни решения, както в индивидуалната творческа дейност, така и при поръчкови задания.


Предварителни изисквания:
• Основни познания за ползване на графични програми за обработване на образ

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Adobe Photoshop CS4 – официален учебен курс

ISBN: 9789546859044

Средства за оценяване:

1. Практическа разработка.

2. Домашна работа

3. Събеседване.