ARTM130 Проект: Интериорен дизайн - ІІ част

Анотация:

Дисциплината запознава студентите с интериора като пространство, присъствие на форми, цвят и светлина- уютно и спокойно място за пребиваване; дава познания по проектирането и оформлението му; въздействието на цвета, осветлението, текстила, подовите материали и настилки, тавани в съвременния интериор, взаимовръзките между тях и отражението им върху психиката на обитателите; видовете интериор; запознава със световно известни творци и наши изтъкнати автори в областта на интериорния дизайн; дава възможност на студентите да проектират интериор по индивидуални задачи.

прочети още
Пространствен дизайн

Преподавател(и):

доц. Банко Банков  

Описание на курса:

Компетенции:

ЗНАЯТ:Методиката на дизайнерското проектиране.

Теоретичната основа касаеща проекти за обзавеждане.

МОГАТ:Да реализират проекти за обзавеждане на жилищни обекти.
Предварителни изисквания:
Познания по теория на композицията.

Да владеят начините за представяне на проектите.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. / Архитектура на обществените сгради Композиционно изграждане на интериора: - архитектура и типология на обществените сгради - композиционно формиране на интериора при обществените сгради
 2. Въздействие на архитектурното пространство: - понятие за емоционално въздействие на архитектурното пространство - свойства на архитектурното пространство - психологическо възприятие на интериора
 3. Обзавеждане на административни сгради: - Видове сгради и дейности в тях - Видове работни помещения и зони - Организация на дейностите и обзавеждането
 4. Обзавеждане на училища и детски градини - Видове учебни сгради - Обзавеждане на училищни сгради - Аранжиране на учебни помещения - Функционални размери на мебелите
 5. Обзавеждане на висши учебни заведения - Състав и вид на помещението в сградите на ВУЗ - Аудитории и лабораторни помещения - Видове обзавеждане - Функционални размери - Изисквания към залите
 6. Обзавеждане заведения за обществено хранене - Форми на обслужване - Обзавеждане на залите за хранене в ресторанти - Функционално изграждане - Видове мебели и отстояния - Осветление
 7. Обзавеждане на търговски зали - Видове търговски зали - Обзавеждане и организиране на работни зони - Планировъчни схеми - Видове мебели и отстояние - Осветление в интериора
 8. Обзавеждане на зрителни зали - Критерии за добро зрително възприятие и акустика - Особености при различните видове зали - Видове мебели и функционални размери - Комуникация и проходимост
 9. vОбзавеждане на помещения за изчакване и рекреация - Аранжиране на зони за изчакване и рекреация - Функционални размери и отстояния - Помещения за чакане в различните обществени сгради - Габарити и разположение на информационните витрини - Визуална комуникация
 10. Обзавеждане на библиотеки - Класификация на сградите
 11. Състав и вид на помещенията - Обзавеждане на читални за периодични издания - Обзавеждане на читални за специализирана литератур
 12. Обзавеждане на заемна зала
 13. собености на интериорното изграждане
 14. Осветеност и видове осветление
 15. Осветеност и видове осветление

Литература по темите:

1. Попов, Иван. проф. арх. Въведение в архитектурното проектиране.Изд. Техника, София 1973 г.

2. Зелен Витрувий. Принципи и практика на устойчивото архитектурно проектиране : Моногр. / Ред. Здравко Г. Генчев . - София : ЕнЕфект, 2008 .

3. Арх. Надя Стаматова. „Town –scape” CD 2002

4. Дизайн за града- проблеми на теорията и практиката, Изд. на ЦИПЕ 1985 г.

5. Иванова Нез. Дизайн за градската среда, изд. на БАН, София, 1988

6. Велев П., Проектиране и изграждане на жизнена среда за инвалиди, архитектурен сравочник, Со

7. International Style, Taschen 2001

8. Contemporary California Architects, Philip Jodidio, Taschen GmbH, Koeln 1995, ISBN 3-8228-8671-8

9. Contemporary Japanese Architects, Dirk Meyhoefer, Taschen GmbH, Koeln 1994, ISBN 3-8228-9442-7

10.Франк Лойд Райт, Брус Брукс, Taschen GmbH, Koeln 2004, ISBN 954-9817-23-7

11.Richard Neutra, Barbara Lamprecht, Taschen GmbH, Koeln 2004, ISBN 3-8228-2773-8

12. Aатлас на архитектурата (2003) в два тома, немска, I издание, Летера. ISBN 954-516-398-4

13.Aрх. В. Л. Глазычев, "Архитектурна енциклопедия", Москва 2002

14.проф. арх. Иван Попов, Въведение в архитектурното проектиране, София 1973 г.

15.А. А. Тиц, Основы архитектурной композиции и проектирования, Киев 1976 г.

16.Рудолф Арнхайм, “Динамика архитектурных форм”, Москва 1984

17.АСЕНСИО СЕРВЕР, ФРАНЦИСКО. ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН - АТЛАС. Изд.Книгомания, 2008.

18. Коновър, Тиъдър. Райън, Уилям. Графичната комуникация днес, част 1. Изд. DuoDesign, 2008.

19. Коновър, Тиъдър. Райън, Уилям. Графичната комуникация днес, част 2. Изд. DuoDesign, 2008.

20. Кафтанджиев, Христо. Визуална комуникация. Изд. Отворено общество, 1996.

21. Педхем Ч. , Сондерс Дж. Возприятие света и цвета .“Мир” , Москва 1978

22. Агостоп Ж. , Теория цвета. “Мир” 1982

23. Измаилов Ч. А. , Соколов Е.Н. , Черноризов А. М., Психофизиология цветного возприятия. “МУ” Москва 1989

24. Дьолакроа Й. , Дневник. “БХ” София 1980

25. Кандински В. , За духовното в изкуството. “Касталия” София 1995

26. Да винчи Леонардо , Трактат за живописта. . “Касталия” София 1995

27. Райчев Р. , Някой основни проблеми от теорията на цветовете във връзка с обучението по изобразително изкуство. Проблеми на образованието по изкуствата и културата. София кн.4/1982

28. Райчев Р. , Опит за анализ на философско – естетическите възгледи за цвета, колорита и композицията в писмени сведения, програми и дневници на творци. Проблеми на изобразителното творчество. , кн.2 “Зограф” , 1997

29. Райчев Р. , Символика на цвета в изобразителното изкуство. Цвят и обучение. Межд. Конференция, Варна 1999

30.Писарева, Елена. Обзавеждане на обществени сгради. София,Изд. „Лесотехнически университет”, 1999.

31. Фийл, Шарлот и Питър. Индустриален дизайн от А до Z . TASCHEN. София, Изд.

„Алианс-97” ООД, 2004.

32. Райчева, Регина. История на интериора и мебелите. София, Изд.„Лесотехнически университет”, 1999.

33. ДМТ – Дизайн, Материали, Технологии

Бойчев, Кирил, Евлоги Цветков, Илия Калайджиев, Огнян Грозев. Интериор. София, Изд. „Техника”, 1993.

34. Лисийска, Здравка. Основи на дизайна – история, теория, методика. Благоевград, Изд. „Пирин – принт”- ЕООД, 1994.

35. Грозев, Огнян, Калин Тихолов. Интериор. Ръководство за проектиране. София, Изд. „Техника”, 1993.

36. Дишков, Георги. Проектиране на мебели и интериор. Задължителна професионална подготовка за 12 клас. София, Изд. „Просвета”, 2002.

37. Cerver Francisko. Interior Design Atlas. Barcelona, h.f.ullmann 2007.

38. Писарева, Елена. Обзавеждане на обществени сгради. София,

Изд. „Лесотехнически университет”, 1999.

39. Райчев, Румен. Цветовете в изкуството. София, Изд. „Лик”, 2005.

40. Стармър, Анна. Цветовете енциклопедия. София, Изд. „Книгомания ЕООД“, 2008.

Фийл, Шарлот и Питър. Дизайнът на 20 век. TASCHEN. София, Изд.

„Алианс-97” ООД, 2002.

41. ,,Играта и играчката в живота на детето"-Държавно издателство ,,Народна просвета"-София,1979

42. проф.Елка Петрова,,Комплексни функции на играчката",

издателство на Университет Бургас.

44. доц.Гето Пенов,,Учебник по ергономия "- ,,Наука и изкуство"-1976г

45. проф.Румен Райчев,,Структурна комбинаторика"-,,,Терзиев и синове"Едем-21, 1995гСофия.

46.проф.Румен Райчев,,,Цветовете в изкуството" - ИК ЛИК-2005г.

47.Търговски магазини. Норми за проектиране. Издат.СЕК .

СПИСАНИЯ:

INTERIOR DESIGN Magazine

Boca Design & Architectural Review Magazine

ARCHITECTURAL LIGHTING Magazine

FRAME Magazine

.