ARTM409 Дизайн за детето - I част

Анотация:

Целта на курса е да въведе студентите в сложната и изключително отговорна дейност, по създаване на адекватна среда за отглеждане и възпитание на детето.Добре организираната осмислена и хармонична среда, според възрастовите характеристики,стимулира развитието, възпитанието и изграждането като индивиди на децата.

прочети още
Пространствен дизайн

Преподавател(и):

проф. Георги Гиков  

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите:

1) знаят: придобиват знания за организацията на средата предназначена за деца, определяща развитието , хигиената , здравето , образованието и свободното им време.

2) могат : Да проектират предметно материалната среда като цялост и отделни продукти и системи от продукти.


Предварителни изисквания:

Да знаят методиката на дизайнерското проектиране.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

. авт.колектив ,,Играта и играчката в живота на детето"-Държавно издателство ,,Народна просвета"-София,1979

. авт.кол.с р-тел проф.Елка Петрова,,Комплексни функции на играчката",

издателство на Университет Бургас.

.Анна Стармър,,,Цветовете"-енциклопедия, Книгомания-2008г.

.Гето Пенов,,Учебник по ергономия "- ,,Наука и изкуство"-1976г

.Добрина Желева - Мартинс ,,Тектониката като теория на формата и формообразуването"-Академично издателство,,Марин Дринов"-2002г

.Д.Бояджиев,П.Мръвкаров,П.Тимев,,Технология на мебелното производство",Земиздат 1993

.Елена Писарева-,,Обзавеждане на обществени сгради"-Лесотехнически у-тет София-1999г.

.Л.Гуринов -,,Графичен речник в дизайна"-издателска къща при ЛТУ -София-2008г. –

.Льо Карбюзие, ,,Модулор", София- 1982

. Нойферт ,,Архитектурни норми и стандарти"

. Румен Райчев,,Структурна комбинаторика"-,,,Терзиев и синове"Едем-21, 1995гСофия.

. Румен Райчев,,,Цветовете в изкуството" - ИК ЛИК-2005г.

.Харолд Брем ,,Магията на цветовете"- Софияпрес оод-2010г.

.Minimalism" -Atrium Group 2003

.Philis Richardson-,,Design for kids"Thames and Hudson

Средства за оценяване:

1.Представяне на доклад от проучване по избраната тема.

2.Проект който включва:

.Чертеж на ситуацията на избраната зона

.Чертеж на изделието избрано за проектиране

.Цветни решения

.Графични решения (ако има такива)

.Ергономични схеми

.Визуализация : макет,компютърно изображение или перспективна рисунка на ръка.