HACM283 Тракийските скъпоценни съдове

Анотация:

Курсът подробно запознава с тракийската торевтика и по-специално със скъпоценните съдове, открити в тракийски контекст от къснобронзовата епоха до късната античност. Студентите изучават различните видове съдове, изобразителните им текстове, тяхното място в културата на траките, основните проблеми на интерпретацията и връзката им с идеологията и вярванията.

прочети още
Тракия и културата на Древния свят

Преподавател(и):

 Руслан Стойчев  д-р
доц. Татяна Шалганова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Видовете скъпоценни съдове

• Изобразителните текстове и семантиката им

• Функцията на скъпоценните съдове в тракийската култура

• Някои от емблематичните паметници

• Най-новите изследвания в областта на тракийската култура

• Владеят основната методика на изследователския процес

2) могат:

• Да извършват разпознаване на тракийските паметници

• Да разсъждават върху проблематиката

• Да решават изследователски задачи

• Да работят с литературата по въпроса


Предварителни изисквания:
Да познават античната и тракийската култура

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Антонов, Д. Изделията от благороден метал в Северна Тракия. Враца. 2007.

Богданов, Б. Орфей и древната митология на Балканите. София.УИ Кл. Охридски. 1991.

Венедиков, И. Съкровището от Панагюрище. София.Български художник. 1961.

Венедиков, И. Съкровището от Враца. София. Български художник. 1975.

Венедиков, И., Т. Герасимов. Тракийското изкуство. София.1973.

Кисьов, К. Тракия и Гърция в древността. Могилни гробници от класическата епоха в община Калояново. Пловдив.Автоспектър. 2005.

Китов, Г. Долината на тракийските владетели. Славена. 2005.

Лазаров, М. Антична рисувана керамика от България. София.Български художник. 1990.

И. Маразов. Тракийските ритони. Соэфия.1978.

И. Маразов. Мит, ритуал и изкуство у траките. София.1992.

И. Маразов. Митология на траките. София.1994

Маразов, И. Митология на златото. София.ИК “Хр. Ботев”. 1994.

И. Маразов. Рогозенското съкровище. София.1996

Михайлов, Г. Траките. София.1974.

Рабаджиев, К. Елински мистерии в Тракия. Опит за археологически прочит. София. УИ "Кл. Охридски".2002.

Тачева, М. Царете на древна Тракия. Книга първа. София.Агато. 2006.

Торбов, Н. Могиланската могила. Враца.2006.

Филов, Б. Надгробните могили при Дуванлий. София. 1934.

Фол, А. Политическа история на древна Тракия. София.1974.

Фол, А. Политика и култура в древна Тракия. София. 1990.

Фол, А. Orphica Magica. София. УИ “Кл. Охридски”. 2004.

Шалганова, Т. Изкуство и обред на къснобронзовата епоха. НБУ.2006.

Archibald, S. Odrysian Kingdom of Thrace. 1998.

Средства за оценяване:

Подготвка на реферат с презентация

Участие в дискусии