HACM279 Античният бронз

Анотация:

Курсът подробно запознава с произведенията на античния художествен бронз, открити в тракийски контекст. Акцент ще бъде поставен на изделията от класическата и ранноелинистическата епоха. Студентите изучават различните видове изделия, производствените им центрове, тяхната функция в културата на траките, основните проблеми на интерпретацията им.

прочети още
Тракия и културата на Древния свят

Преподавател(и):

 Руслан Стойчев  д-р
доц. Татяна Шалганова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Видовете изделия на античния художествен бронз

• Производствените центрове

• Функцията на художественият бронз в тракийската култура

• Най-новите изследвания в областта на художествения бронз

• Владеят основната методика на изследователския процес

2) могат:

• Да разсъждават върху проблематиката

• Да решават изследователски задачи

• Да работят с литературата по въпроса


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Венедиков, И., Т. Герасимов. Тракийското изкуство. София.1973.

Кисьов, К. Тракия и Гърция в древността. Могилни гробници от класическата епоха в община Калояново. Пловдив.Автоспектър. 2005.

Китов, Г. Долината на тракийските владетели. Славена. 2005.

И. Маразов. Мит, ритуал и изкуство у траките. София.1992.

И. Маразов. Митология на траките. София.1994

Михайлов, Г. Траките. София.1974.

Тачева, М. Царете на древна Тракия. Книга първа. София.Агато. 2006.

Торбов, Н. Могиланската могила. Враца.2006.

Филов, Б. Надгробните могили при Дуванлий. София. 1934.

Фол, А. Политика и култура в древна Тракия. София. 1990.

Фол, А. Orphica Magica. София. УИ “Кл. Охридски”. 2004.

Archibald, S. Odrysian Kingdom of Thrace. 1998.

Средства за оценяване:

Подготовка и представяне на реферат с прецентация

Участие в дискусиите