HACM203 Тракийската юзда

Анотация:

• Курсът има за цел да запознае студентите с един от най-интересните дялове на художествената култура по тракийските земи – украшенията за конска юзда

• Анализът на различните части на юздата и на изображенията върху нея се провежда въз основа на идеологическите представи на траките за значението на юздата

• Разглеждат се влиянията на скитското, гръцкото и келтското изкуство

прочети още
Тракия и културата на Древния свят

Преподавател(и):

доц. Татяна Шалганова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Производствените центрове

• Функцията на юздата в тракийската аристократична култура

• Основните характеристики на тракийския животински стил

• Владеят основната методика на изследователския процес

2) могат:

• Да разсъждават върху проблематиката

• Да решават изследователски задачи

• Да работят с литературата по въпроса


Предварителни изисквания:
• Да познават античната и тракийската култура

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Венедиков, И., Т. Герасимов. Тракийското изкуство. София.1973.

Китов, Г. Долината на тракийските владетели. Славена. 2005.

И. Маразов. Мит, ритуал и изкуство у траките. София.1992.

И. Маразов. Митология на траките. София.1994

Михайлов, Г. Траките. София.1974.

Тачева, М. Царете на древна Тракия. Книга първа. София.Агато. 2006.

Торбов, Н. Могиланската могила. Враца.2006.

Филов, Б. Надгробните могили при Дуванлий. София. 1934.

Фол, А. Политика и култура в древна Тракия. София. 1990.

Фол, А. Orphica Magica. София. УИ “Кл. Охридски”. 2004.

Archibald, S. Odrysian Kingdom of Thrace. 1998.

Средства за оценяване:

реферат с презентация

участие в дискусиите