HACM099 Изкуствоведското изследване: методология и практика

Анотация:

Основната цел на курса се состои в усвояването на методологията и концептуалния апарат на теоретичните подходи към произведения на изкуството. В рамките на курса, ще се изследват съвременните парадигми на интерпретация на изобразителни паметници през призмата на съвременните тенденци във философията, психоанализата и други хуманитарни науки. За достигане на тази цел е необходимо усвояването на езика за описание на изобразителен паметник, както и аналитичена работа с «програмни» текстове, определящи посоките на изследванията, с цел запознаване с различните методологически стратегии. Курсът цели:

• Да представи систематичен обзор на основните методи и концепции, формирали се в рамките на изкуствознанието и възприети в него;

• Да открои методологическия потенциал на основните подходи и теории от гледна точка на възможностите за тяхното приложение към анализа на различни феномени в историята на изкуството;

прочети още
Тракия и културата на Древния свят

Преподавател(и):

доц. Валентина Ганева-Маразова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да познават литературата по въпроса

• Да познават концептуалния апарат на основните теоретични направления в изкуствознанието;

2) могат:

• Да характеризират основните особенности и теоретическите достижения на изучаваните автори и концепции;

• Да възприемат критически всички концепции и парадигми като исторически, културно и идеологически обусловени

• Да артикулират своите собствени идеи или подходи към изучаваните въпроси в светлината на изучаваните теории и подходи


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Да познават общата история на изкуствотоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Michael Hatt; Charlotte Klonk: Art history. A critical introduction to its methods, Manchester: Manchester University Press 2006

• Art history and its methods: a critical anthology. Ed. by E. Feruil. Lnd., 1995.

• Art history. An anthology of modern criticism. Ed. by Wylke Sypher. N.Y., 1963.

• Art of interpretating. Ed. by S. Scott, Pennsylvania, 1995 ( – Freedberg, D. Holy images and other images).

• Art in Theory 1648-1815: An Anthology of Changing Ideas by Charles Harrison (Ed.), 2000.

• Art in Theory 1815-1900: An Anthology of Changing Ideas/ by Charles Harrison (Ed.), Paul Wood (Ed.), Jason Gaiger (Ed.), Oxford, 1998.

• Art in Theory 1900-2000: An Anthology of Changing Ideas by Charles Harrison (Ed.), Oxford, 2003.

• Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа //Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1975 или: Литературно-критические статьи. М., 1986

• Барт Р. Риторика на образа

• Бел М., Брайсен Н. «Семиотика и искусствознание», Вопросы искусствознания, IX (2/96), 521 - 559.

• Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб., 1998.

• Шапиро М. Некоторые проблемы семиотики визуального искусства. Пространство изображения и средства создания знака-образа // Семиотика и искусствометрия. М., 1972, сс.136 – 163.

• Метц К. По ту сторону аналогии: изображение // Учебные материалы по специальности «Информация и коммуникация», Том 2, сс.87 - 100

• Эко У. Отсутствующая структура. СПб., 1998.

• Bal M. “Seeing Signs: The use of Semiotics for the Understanding of Visual Art”, in Cheetham M.A., Holly M.A., Moxey K., eds. The Subjects of Art History. Historical Objects in Contemporary Perspective (Cambridge University Press, 1998), pp.74 – 93.

• M. Bal. Looking in: the art of viewing. – Essays and afterword; introduction Norman Bryson. 2001.

• Group ?. Traite du signe visuel. - Seuil, 1992.

• Kristeva J. Desire in Language. - Harvard University Press, 1979.

• Schapiro M. Words, script, and Pictures: Semiotics Of Visual language (New York, George Braziller, 1996)

• Barzmann, Karen-Edis. Beyond the canon: feminists, postmodernism and the history of art. – Journal of aesthetic and art criticism, 1994, 52, # 3, 327-339.

• Belting, Hans. Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst. Munchen, 1990.

• Belting, Hans. Das Ende der Kunstgeschichte. Eine Revision. Munchen, 1995.

• Badt, Kurt. Kunsttheoretische Versuche. Koln, 1968.

• R. Kuhn. Psychoanalytic Theory of Art. 1983.

• Keyser Eg. Art et mesure de l’espace. Bruxelles. 1970.

• Klein R. Form and Meaning. N.-Y. 1979.

• Knobler N. The Visial Dialoge. N.-Y. 1967.

• H.Kohler. Strukturale Bildlichkeit. Studien zum Begriff der Struktur in der Kunstgeschichte. Munchen, 1984.

• Krukowski, Lucian. Art and concept: a philosophical study. Amherst (Mass.), 1989.

• Meaning in the visual arts: views from the outside; a centennial commemoration of Erwin Panofsky (1892-1968)/ Irving Lavin [Hrsg.] Princeton-N.Y., 199

• Panofsky, Erwin. Meaning in visual art. N.Y., 1957.

• Panofsky, Erwin. Probleme der Kunstgeschichte (1927). – Idea, 1988, 7, 7-13.

• Panofsky, Erwin. Sinn und Deutung in der bildenden Kunst. Koln, 1975.

• Riegl, Alois. Historische Grammatik der bildenden Kunste. Hrsg. v. O. Pacht, K. Swoboda. Graz – Koln, 1966.

• Riegl, Alois. Theory and philosophy of art : style, artist, and society. Selected papers. 1994.

• Schlosser, Julius von Praludien. Vortrage und Aufsatze. Brl., 1927.

• Schlosser, Julius von Praludien. “Stilgeschichte” und “Sprachgeschichte” der bildenden Kunst. In: Sitzungberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaft. Philos.-hist. Abteilung, 1935, Heft 1.

• H.Sedlmayr. Epochen und Werke. Gesammelten zur Kunstgeschichte. Bd. I-III. Wien-Munchen, 1959, 1960, 1982

• Зедльмайр Х. Искусство и истина. М.: Искусствознание, 1999.

• Wien und die Entwicklung der kunsthistorischen Methode. Akten des XXV. Internationalen Kongresses fur Kunstgeschichte. Bd.1. Wien, Koln, Graz, 1984

• Marcel Baumgartner. Einfuhrung in das Studium der Kunstgeschichte, Koln: Konig 1998

Средства за оценяване:

Реферат

Дискусия