HACM104 Предметният текст в древната култура

Анотация:

В курса се разглежда мястото на вещта в древната култура. Нейното значение като извор за познание за историята на културата, за историята на изкуството. Мястото на предмета като посредник в общуването на обществото с природата и с божествата.

В курса студентите ще се запознаят с различната информация, кодирана в древния предмет, методите за изучаването и интерпретирането му, мястото и значението му в системата на древната култура. Началото на човешката история започва със създаването на първите предмети. С развитието на човечеството се увеличава многообразието на използваните от човека вещи, тяхната стилова и културна окраска. Вещта в културата на обществото става натоварена с множество значения. В курса се разглеждат различни интерпретативни методи, насочени към извличане на информация от веществените паметници за древната култура.

прочети още
Тракия и културата на Древния свят

Преподавател(и):

доц. Татяна Шалганова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните масиви на информация, заложени в различните видове археологически паметници и артефакти

2) могат:

• да разсъждават върху изучаваната проблематика

• да решават изследователски и практически задачи


Предварителни изисквания:
Да имат базови познания по тракийска и антична култура и изкуство

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Антонова, Е.В. Символы косимческих сил и социальная реальность Месопотамии конца ІV-ІІІ тысячалетий до н.э. - ВДИ. 1995: 3-13.

Ардзинба, В.Г. Ритуалы и мифы древней Анатолии. Москва. Наука. 1982.

Байбурин, А.К. Ритуал в традиционной культуре. Санкт-Петербург. Наука. 1993.

Бикерман, Э.. Хронология Древнего мира. Москва 1975.

Бокова, И., Г. Краев (ред). Маска и ритуал. София.Яр. 1999.

Венедиков, И. Златният стожер на прабългарите. София. Наука и изкуство.

Венедиков, И. Медното гумно на прабългарите. София. Наука и изкуство. 1982.

Венедиков, И. Раждането на боговете. Идея. 1997.

Вернан, Ж-П. Мит и мисъл у гърците. София. 1998.

Гацов, Иван. Човекът зад находките. Интела 1997

Георгиева, И. Българска народна митология. София.Наука и изкуство. 1987.

Елиаде, М. Митът за вечното завръщане. София.ИК "Хр. Ботев". 1994.

Иванов, В.В., В.Н. Топоров. Исследования в области славянских древностей. Москва. Наука. 1974.

Каменецкий, И.С.; Б.И. Маршак, Я.А. Шер. Анализ археологических источников: возможности формализиранного подхода. Москва 1975;

Касирер, Е. Философия на символичните форми. София.ЛИК. 1997.т.2.

Квита, Х.. Радиовъглеродни дати и три хронологически системи. ИИ, Т.1., 12-24; Л

Кислый, А. Палеодемография и возможности моделирования структуры древнего населения. РА, 1995, 2, 112-122.

Клейн, С.. Понятие типа в современной археологии. - В: Типы в культуре. Ленинград 1979, 50-74;

Лебедев,Г.С.. Археологический тип как система признаков. - В: Типы в культуре. Ленинград 1979, 74-88;

Леви-Строс, К. Дивото мислене. София. 1996.

Леви-Строс, К. Структурна антропология ІІ. София.ИК "Хр. Ботев". 1995.

Маразов, И. Видимият мит. София.ИК "Хр. Ботев".1992.

Маразов, И. Мит, ритуал и изкуство в древна Тракия. София.УИ "Кл. Охридски". 1992.

Маразов, И. Митология на траките. София. Секор. 1994.

Маразов, И. Рогозенското съкровище. София. Секор. 1996.

Маразов, И. Траките и виното. Дунав прес. 2000.

Маразов, И. Художествени модели на древността. София.НБУ. 2000.

Поредица Интердисциплинарни изследвания. Археологически институт при БАН, София;

Пронштейн, А.П. и В.Я. Кияшко. Хронология. Москва 1981.

Раевски, Д. Митология на скитите. София. 1988.

Раевский, Д.С. Модель мира скифской культуры. Москва.Наука. 1985.

Сб. Методика полевых археологических исследований. Москва, 1983;

Сб. Предмет и объект археологии и вопросы методики археологических исследований. Ленинград, 1983;

Сб. Приемственность и инновации в развитии древных культур. Ленинград, 1981;

Сб. Проблема абсолютного датированияя в археологии. Москва, 1972;

Сб. Проблемы реконструкции в археологии, Новосибирск, 1985;

Сб. Реконструкция древных общественных отношений по археологическим материалам жилищ и поселений. Ленинград, 1974;

Топоров, В.Н. О ритуале. Введение в проблематику.- В: Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных текстах. Москва. Наука: 7-60. 1988.

Топоров, В.Н. Первобытные представления о мире. - В: Очерки истории естественно-научных знаний в древности. Москва.Наука: 8-40. 1982.

Търнър, В. Ритуалният процес. София. 1998.

Frontisi-Ducroux, F. Dedale. Paris. 1975.

Kroll, E.&T.D. Price (Eds). The Interpetation of Archaeological Spatial Patterning. Plenum Press. 1991.

Leach 1976. Leach, E. Culture and Communication. Cambridge.

Lincoln, B. Discourse and the Construction of Society. Comoarative Studies of Myth, Ritual, and Classification. Oxford University Press. 1989.

Puhvel, J. Comparative Mythology. The John Hopkins University Press. 1987.

Reeder, E. (Ed). Pandora. Women in Classical Greece. Trustees of the Walters Art Gallery. 1995.

Sergent, B. Les Indo-Europeens. Paris.Payot.

Tilley, C. (Ed) Interpretative Archaeology. Routledge. 1993.

Tilley, C. (Ed) Reading Material Culutre. Routledge. 1990.

Tilley, C. Material Culutre and Text. The Art of Ambiguity. Routledge. 1991.

Tilley, C. Metaphor and Material Culutre. Blackwell. 1999

Средства за оценяване:

Подготовка на реферат

Участие в дискусии