HACM146 Проект: Тракийската култура от къснобронзовата и ранножелязната епоха в контекстта на Древна Европа

Анотация:

Географски обхват – Тракия.

Хронологически обхват – Втора половина на II хилядолетие – І половина на І хилядолетие преди Хр..

В курса ще бъдат разгледани културите и художествените традиции, съществували през този период. В курса се разглежда Тракия през бронзова епоха и ранножелязната епоха; типологически различни модели на взаимодействие между средиземноморските цивилизации и периферните им култури.

В първата част на курса ще се придобият знания за водещите характеристики на къснобронзовите култури от една страна, а от друга на знания за характера на взаимоотношенията им със съседните културни ареали и особено с микенската култура. Акцентът ще падне върху онези елементи от изучаваните култури, които показват взаимни връзки и взаимодействие между тях, както на възможните пътища за тяхната интерпретация. Специално внимание ще бъде обърнато на прехода между къснобронзовата и ранножелязната епоха. Ранножелязната епоха ще бъде разгледана чрез представянето на различните археологически култури, на геометричното тракийско изкуство, както и чрез анализа на различните видове паметници. Целта на курса е да се придобие разбиране и знания за началните етапи на формирането на тракийската култура

прочети още
Тракия и културата на Древния свят

Преподавател(и):

доц. Татяна Шалганова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

- проблематиката, свързана с културното развитие на Тракия през къснобронзовата и ранножелязната епоха.

- различните модели на взаимодействие между тракийските култури и съседните региони

- постижения на науката при оценката на културното развитие и на художествените явления през периода

2) могат:

- да разсъждават върху основните проблеми на епохата;

- да прилагат усвоените познания върху конкретни паметници и артефакти


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Р. Катинчаров. Бронзовата епоха в България. - В: Троя и Тракия, София, 1982, 56-64.

Р. Катинчаров. Периодизация и характеристика на бронзовата епоха в Южна България. - А., 1, 1974, 1-2.

Р. Катинчаров. Културни връзки и взаимоотношения през бронзовата епоха между българските земи и съседните територии в ЮИ Европа. - В: България в света от древността до наши дни, София, 1979, 84-93.

Ст. Ваклинов. Археология. Общ курс. София 1973

Н. Тасич. Jугословенско Подунавлье од индоевропейске сеобе до продора скита. Нови Сад-Београд. 1983

Т. Шалганова Изкуство и обред на къснобронзовата епоха. София, МИФ-Монографии 3, 2005.

Emil Vermuele. Greece in the Bronze Age. 1964

George E. Mylonas. Mycenae and Mycenaean Age. Princeton, 1966

N.Tasic. The Problem of the Mycenaean Influence in the Middle Bronze Age Cultures of the Carpatian Basin. - Balcanica 4, 1973, 19-37.

Sebastian Morintz. Contributii archeologice la istoria Tracilor Timpurii. I, Bucuresti 1978.

Suedosteuropa zwishen 1600 und 1000 v. Chr. In: Praehisrorische Archaeologie in Suedosteuropa. Band 1. Berlin 1982

Garasanin. Praistorija Jugoslavensskih zemalja, IV, 1983.

A.F. Harding. The Mycenaeans and Europe. 1984

N. Tasic (Ed.) Kulturen der Fruehbronzezeit des Karpatenbeckens und Nordbalkans. Belgrad, 1984.

Jan Bouzek. The Aegean, Anatolia and Europe: Cultural Interrelationsss in the Second Millennium B.C. Praha 1985;

Ivan Venedikov. The Vulchitrun Treasure. Sofia 1987

N. Tasic (Ed.) Gomolava. Belgrad, 1988

St. Hiller. Oesterriech und die mykenish-mitteleuropaeischen Kulturbeziehungen. - Jahreshefte des Oeserreichischen Archaeologischen Institutes in Wien. B. 61, 1991/1992, 1-19.

Ivan Panayotov. The Bronze Age in Bulgaria: Studies and Problems. - In: Prehistoric Bulgaria. Monographs in World Archaelogy N 22, Prehistory Press 1995, 243-253.

Tatyana Shalganova. The Lower Danube Incrusted Pottery Culture. - In: Prehistoric Bulgaria. Monographs in World Archaelogy N 22, Prehistory Press 1995, 291-308.

T.C. Champion & J.V. Megaw (ed.). Settlement and Society. Leicester University Press. 1985

Средства за оценяване:

тест,

реферат, участие в семинарите