COGM306 Висши зрителни функции

Анотация:

• Курсът има за цел да представи когнитивните аспекти на зрителните функции, както и подходите за изучаване на механизмите им. Лекциите са онагледени с мултимедийни демонстрации. Провеждат се експерименти в час, като студентите участвуват в провеждането им и в интерпресацията на резултатите.

• Курсът е изграден в съответствие със съвременния подход към когнитивните процеси, подробно представен в книгата на Стиифън Палмер “Vision Science”. В библиотеката на НБУ са осигурени достатъчен брои екземпляри от книгата и тя е на разположение на студентите.

прочети още
Когнитивна наука (на английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Кирил Костов  д-р
гл. ас. Иво Попиванов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Същността на процесите на преработка на зрителната информация;

• Характеристиките на зрението, като познавателен процес;

• Връзките между зрението и процесите на категоризация, внимание, памет, зрителна представа, осъзнаване;

• Методите за изследване на висшите зритилни функции.

2) могат:

• Да обсъждат и обясняват теоретичните подходи към зрението като познавателен процес.

• Да прилагат получените знания в изследвания, демонстрации и при ползване на специализирана литература.

• Да обясняват механизмите, които обуславят висшите зрителни функции.

• Да открояват връзките между зрителното възприятие и останалите познавателни процеси.


Предварителни изисквания:
COGM 001 "Експериментални методи"

COGM 002 “Когнитивна психология”Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Palmer S.E. (1999) Vision Science. The MIT Ptess, Cambridge

2. The Oxford Handbook of Attention (2014). Edited by S.Kastner. Glasgow: Oxford University Press

3. Статии и текстове, предоставени от преподавателя

Средства за оценяване:

Участие в експериментите - 30%

Есета - 70%