COGM016 Език, мислене, култура

Анотация:

Курсът се фокусира върху основните изследователски въпроси и емпирични данни за връзката между езика и когнитивни процеси, разглежда крос-културни различия в мисленето в зависимост от майчиния език по отношение на понятия и мислене за пространство, време, цвят, емоции и др. В курса също са застъпени теми от когнитивната лингвистика – теория за понятийната метафора, видове понятийни метафори (структурни, ориентационни и др.). Курсът цели да представи основните съвременни изследвания и да развие изследователските интереси и умения на студентите в областта.

прочети още
Когнитивна наука (на английски език)

Преподавател(и):

проф. Елена Андонова  д-р
гл. ас. Армине Джанян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основната терминология, теми и понятия в областта

основни теоретични въпроси и изследователски дилеми за език и мислене

основни емпирични парадигми за изследване на връзката между езика и мисленето

2) могат:

да предприемат някои видове изследователски дейности в областта

да обсъждат аргументирано основни въпроси за връзката между езика и мисленето

да направят структурирано описание на изследователски анализи в областта


Предварителни изисквания:
Експериментална методология и дизайн, уводни знания по когнитивна наука.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Language & Mind in the Language Sciences
 2. The linguistic relativity hypothesis.
 3. Lexical category effects Color.
 4. Spatial relations - cross-linguistic variation.
 5. Spatial Frames of Reference across languages and cultures.
 6. Temporal relations.
 7. Grammatical category effects on cognitive processes, eg, gender, number, evidentiality.
 8. Seminar
 9. Conceptual Metaphor Theory.
 10. Emotions in language and culture.
 11. Embodiment & mental simulation.
 12. Theoretical frameworks on the relation between language and thought and its mechanisms.
 13. Test
 14. Seminar
 15. Seminar

Литература по темите:

Основна

Barner, D., Li, P., & Snedeker, J. (2010). Words as Windows to Thought The Case of Object Representation. Current directions in psychological science, 19(3), 195-200.

Barrett, L. F., Lindquist, K. A., & Gendron, M. (2007). Language as context for the perception of emotion. Trends in cognitive sciences, 11(8), 327-332.

Boroditsky, L., Fuhrman, O., & McCormick, K. (2011). Do English and Mandarin speakers think about time differently?. Cognition, 118(1), 123-129.

Geeraerts, D. (Ed.). (2006). Cognitive linguistics: basic readings. Walter de Gruyter.

Lakoff, G., & Johnson, M. (2008). Metaphors we live by. University of Chicago press.

Landau, M. J., Meier, B. P., & Keefer, L. A. (2010). A metaphor-enriched social cognition. Psychological bulletin, 136(6), 1045.

Lindquist, K. A., Barrett, L. F., Bliss-Moreau, E., & Russell, J. A. (2006). Language and the perception of emotion. Emotion, 6(1), 125.

Majid, A., Bowerman, M., Kita, S., Haun, D., & Levinson, S. C. (2004). Can language restructure cognition? The case for space. Trends in cognitive sciences, 8(3), 108-114.

Malt, B.C., & Wolff, P. (Eds.). (2010). Words and the Mind. How Words Capture Human Experience. Oxford: Oxford University Press.

Roberson, D., & Hanley, J. R. (2010). An Account of the Relationship between Language and Thought in the Color Domain. Words and the Mind, 183.

Whorf, B. L. (2012). Language, thought, and reality: Selected writings of Benjamin Lee Whorf. MIT Press.

Допълнителна

Barsalou, L. W. (2010). Grounded cognition: past, present, and future. Topics in Cognitive Science, 2(4), 716-724.

Boroditsky, L. (2011). How Language Shapes Thought. Scientific American, 304(2), 62-65.

Boroditsky, L. (2001). Does language shape thought?: Mandarin and English speakers' conceptions of time. Cognitive psychology, 43(1), 1-22.

Casasanto, D. (2011). Different Bodies, Different Minds The Body Specificity of Language and Thought. Current Directions in Psychological Science, 20(6), 378-383.

Gentner, D. & Goldin-Meadow, S. (Eds.). (2003). Language in Mind. Advances in the Study of Language and Thought. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

Gleitman, L., & Papafragou, A. (2005). Language and thought. Cambridge handbook of thinking and reasoning, 633-661.

Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). The metaphorical structure of the human conceptual system. Cognitive Science, 4(2), 195-208.

McGlone, M. S. (2007). What is the explanatory value of a conceptual metaphor?. Language & Communication, 27(2), 109-126.

Niedenthal, P. M. (2007). Embodying emotion. science, 316(5827), 1002-1005.

Nuyts, J. (2012). Language is an instrument for thought. Really?. Pragmatics & Cognition, 20(2), 317-333.

Wierzbicka, A. (2011). Common language of all people: The innate language of thought. Problems of Information Transmission, 47(4), 378-397.

http://purl.dlib.indiana.edu/iudl/general/video/VAC1840

Средства за оценяване: