COGM904 Внимание, възприятие, действие

Анотация:

Човешката способност да възприема и преработва сведения от обкръжението и да предприема действия въз основа на сведенията, е ограничена. Вниманието е основният процес, който определя ограниченията. Курсът има за цел да представи теориите за вниманието и основните му характеристики, които водят да приоритетна преработка на някои източници на информация за сметка на други. Разглеждат се механизмите на предприемане на някои основни действия, както и техните ограничения и източници на грешки. В курса се набляга на приложението на придобитите знания в практиката. Преподаването се извършва с мултимедия, като в час се провеждат демонстрации и експерименти. Предвидени са и упражнения в лаборатория. На студентите се предоставят лекциите в .pdf-формат, както и материали за самостоятелна подготовка.

прочети още
Когнитивна наука (на английски език)

Преподавател(и):

проф. Стефан Матеев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

След успешно завършване на курса, студентите ще знаят

- явленията, които се предизвикват от механизмите на вниманието

- теориите, което обясняват възникването на явленията

- ограниченията при изпълнение на някои основни движения и действия

- механизмите, които управляват действията и водят до грешки при изпълнението им

Студентите ще могат

- да извършват оценки, качествени и количествени анализи на ситуации, при които вниманието играе съществена роля

- да предсказват и анализират случаи на “не видях”, “не чух”, “не разбрах”

- да определят характеристики на изпълнението на движения и действия, както и да анализират причините за добро/лошо изпълнение

- да разбират литература в областта на внимание, възприятие и действие


Предварителни изисквания:
COGM 001 “Експериментални методи” и COGM 002 “Когнитивна психология”

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

При разработването на курса са използувани следните по-главни източници

1. Luce, R.D. (1986) Response times. Their role in inferring elementary mental organization. Oxford University press

2. Norman, D. A. (1988) The design of everyday things. Basic books

3. The Oxford Handbook of Attention (2014). Edited by S.Kastner. Glasgow: Oxford University Press

4. Palmer, S. (1999) Vision science (Chapter 11: Eye movements and attention). MIT Press

5. Pashler, H.E. (1998) The psychology of attention. The MIT Press

6. Scholl, B.J. (2001) Objects and attention: The state of the art. Cognition, 80, 1-46

7. Styles, E. (2006) The psychology of attention. Second edition. Psychology Press

8. Wickens, C.D. and McCarley, J.S. (2008) Applied attention theory. CRC Press

9. Wickens, C.D. and Hollands, J.G. (2000) Engeneering psychology and human performance. Prentice Hall

Средства за оценяване:

Две изследвания, анализ и представяне в есета - по 50%