HACM165 Експертиза на антични, тракийски и средновековни паметници

Анотация:

• Курсът има практическа насоченост за прилагане на получените теоретически познания в процеса на обучение по история на изкуството…

• Цели

• Да създаде умения за наблюдение, анализ и преценка на художественото произведение

• Да формира и възпита култура на наблюдение и методически принципи на оценителската дейност , необходими в работата на изкуствоведа, критика, музейния работник.

прочети още
Сравнително изкуствознание

Преподавател(и):

доц. Оксана Минаева  д-р
доц. Татяна Шалганова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните принципи на наблюдение и анализ на художествените произведения.

• Основните етапи на последователно екзаминиране и експертиза на предмета на изкуството.

2) могат:

• Да анализират и датират дадено произведение на изкуството.

• Да категоризират дадено художествено произведение и да направят художествена оценка.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да познават добре хронологията и периодизацията на изкуството по българските земи, Средиземноморието и други контактни култури.

• Да познават паметниците на изкуството от Древността, Античността и СредновековиетоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Literature

Caley, E.R., Analysis of Ancient Metals, MacMillan Co.New York (1964), 116–117. Chemical Composition of Greek and Roman Statuary Bronzes,’ Art and Technology (Ed.A.Steinberg), M.I.T., Cambridge1970, 37–49.

Gentner, W., Muller, O., and Wagner, G.A. (1978). “Silver Sources of Archaic Greek Coinage.” Naturwissenschaften, 65, pp. 273–284.

Mitten, D.G., and Doeringer, S.F. (1967). Master Bronzes from the Classical World. Fogg Art Museum.

Simpson, W.K. (1973). “Century Two, Collecting Egyptian and Near Eastern Art for the Boston Museum.” Apollo, 98, pp. 255–56, Plate III.

Steinberg, A. (1973). “Joining Methods on Large Bronze Statues.” In (W.J.Young, ed.) Application of Science in Examination of Works of Art, Boston: Museum of Fine Arts,

Средства за оценяване:

Самостоятелно задание - експертиза на дадено произведение