MBAM954 Възникване и развитие на стартъп компании

Анотация:

Курсът включва запознаване с въпросите на теорията и преди всичко на практиката по отношение на възникването и развитието на старт ъпите. Включени са въпроси, които се отнасят до теорията, етапите и практиката на функционирането на старт ъпите у нас и в останалите страни от ЕС. Акцент се поставя на прилагането на отделните политики в дейността на старт ъпите, в т.ч. анализа при вземане на решение за тяхното осъществяване.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

доц. Йосиф Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите следва да знаят:

а) предимствата и недостатъците на съвременните методи и форми на възникването, функционирането и управлението на старт ъпите;

б)какво е съдържанието на основните понятия, на принципите и на основните предимства в теорията, практиката в ЕС и в нормативната ни уредба на старт ъп компаниите у нас и др.

г)какъв е проектния цикъл след възникване на един старт ъп, респективно и при оценката на неговата перспектива за развитие

2) могат

След приключване на курса по Възникване и развитие на старт ъпите студентите следва да:

а)да вземат адекватни управленски решения във връзка с прилагането на придобитите знания и самостоятелно да участват в процесите по учредяването и на менижмънта на нововъзникнал старт ъп, след придобиване на известен опит;

б)получените познания във визираните области ще спомогнат на бъдещите старт ъп собственици и мениджъри успешно да се включат в оползотворяването на средствата, получени по различни начини, като: венчър фондове, банки, емитиране на ценни книжа, фондове и програми на ЕС и др.

-Като семинарно практическо занятие е предвидено студентите да се запознаят с работата на Бизнесцентъра на Българската търговско-промишлена палата - 2 ч.


Предварителни изисквания:
Познания по Корпоративни финанси

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. 1.Определение за старт ъп. Мисия за собствениците на старт ъп инкубаторите, споделените пространства и т.н. за развитието им
 2. 2.Основни стъпки за стартиране на бизнес в Република България. Създаване на бранд при старт ъпите –
 3. Правни форми и процедури за създаване и стартиране на бизнес у нас
 4. 4.Основни различия и общи черти между старт ъп и малко и средно предприятие –
 5. 5.Предпоставки за създаване на старт ъп екосистема (старт ъп среда) и старт ъп култура на национално равнище у нас
 6. 6.Акселератори за старт ъпи в Република България. Видове и дейност
 7. 7. Видове старт ъпи. Общи черти и различия между тях
 8. 8.Бизнес планирането като основен инструмент за създаване на старт ъп
 9. 9.Установяване на бизнес партньорство сред старт ъпите.
 10. 10.Способи за насърчаване на старт ъпите от работодателските и браншовите организации у нас в сътрудничество с финансови институции
 11. 11. Взаимотношения на старт ъпите с изпълнителната, законодателната и съдебната власти с оглед развитието им
 12. 12.Ролята на човешкия фактор (на съоснователите и на наетите сътрудници) за възникването и развитието на старт ъпите
 13. 13. Ролята на иновациите за възникването и развитието на старт ъпите
 14. 14.Ролята на публично-частното партньорство (ПЧП) за възникването и развитието на старт ъпите. Финансиране на ПЧП проекти с участието на старт ъпи
 15. 15.Примери от практиката и добри практики за старт ъпи в Република България –

Литература по темите:

Основна литература:

Аврамов, Й. – ФИНАНСОВ ИНЖЕНЕРИНГ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИЕ, София, 2021, Издателство на НБУ

Аврамов, Й. – Използване на финансовите инструменти от публичните субекти, София, 2019, Институт по публична администрация при Министерския съвет

Аврамов, Й. – Корпоративни финанси (Финанси на малката и средната фирма), СИЕЛА, София, 2008

Аврамов, Й., Банев, Ал. Възможности и подходи за публично-частно партньорство, София, 2014, Институт по публична администрация при Министерския съвет

. Наръчник за стартиране на бизнес в България; Колектив с редактор Евгений Иванов, София,2014; Евроконсултантс ООД, Том 1 и Том 2; Наличен е в електронен вид

• Frank F., Henry A Davis and Carmel de Nahlik, (2012): Project Financing, 8th Edition, Playhouse Yard, London, UK.

• Stefano, G. (2012): Project Finance in Theory and Practice, Second Edition: Designing, Structuring, and Financing Private and Public Projects, San Diego, California, USA.

• Пенчев, Р. (2007): Въведение в управление на проекти, София.

• Андреева, М. (2011): " Проектно управление “.

Допълнителна литература

• Bohinc, T. (2010): Grundlagen des Projektmanagements, Gabal Verlag GmbH, Offenbach.

• Kerzner, H. (2008): Projektmanagement, Übersetzung der 9. Auflage des amerikanischen Originals, Redline GmbH, Heidelberg.

• Williams, M (2009): The Principles of Project Management, Site Point Pty., Collingwood, Australia.

• Wysocki, R. (2009): Effective Project Management, Fifths Edition, Wiley Publishing Inc., Indianapolis Indiana.

• Хаджиев, К. (2011): Теория на организацията, Издателство НБУ, София.